ISKM02 DISRI

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Štefek (lecturer)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12:00–13:40 D22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Sektor služeb je stále důležitější součástí vyspělých ekonomik. Prakticky každý produkt má i svou servisní složku, mnoho informačních produktů se v posledních letech přetransformovalo na služby. Cílem tohoto předmětu je:
- poskytnout studujícím mezioborové znalosti v oblasti inovací a designu informačních služeb,
- otevřít témata společná pro studijní profilaci Design informačních služeb,
- teoreticky připravit studující na návrh a realizaci vlastního projektu inovace inormačních služeb,
- seznámit studující se současnou praxí, přiblížit pozici designera služeb v rozmanitých sektorech (komerční, veřejné, neziskové služby a projekty).
Learning outcomes (in Czech)
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
- chápat design služeb v oborových souvislostech,
- definovat základní typologii a vymezení informačních služeb,
- porozumět designovému procesu a jeho metodám,
- chápat specifika návrhu informačních služeb ve veřejných službách,
- rozumět zásadám zodpovědného designu,
- chápat proces řízení vývoje informačních služeb,
- chápat stupně designové vyspělosti organizací a porozumět evaluaci inovací služeb
.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Organizační pokyny
 • 2. Design služeb jako obor. Mapování domény: lidé, komunita, projekty.
 • 3. Informační služby. Product-service systems. Service-domain logika. Případové studie.
 • 4. Designový proces a mindset: workshop.
 • 5. Designový proces a mindset: přednáška.
 • 6. Služba a ekosystém. Participativní komunitní mapování.
 • 7. Metody designu služeb.
 • 8. Výzkum a analýza.
 • 9. Ideace, prototypování a testování.
 • 10. Design služeb a veřejná správa. Veřejné knihovní a informační služby. SMART Cities.
 • 11. Cirkulární ekonomika, cirkulární design.
 • 12. Etika v designu. zodpovědný design. Inkluzivní design.
 • 13. Design v praxi. Role a práce designéra, výzkumníka, produktového manažera. Inovační prostředí. Agilní řízení.
 • 14. Evaluace. Designová vyspělost organizací.
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, frontální výuka, workshop
Assessment methods (in Czech)
V rámci kurzu se předpokládá odevzdání dvou úkolů, které jsou podmínkou k absolvování testu.
1. Rozhovor s designerem, výzkumníkem, produktovým manažerem, analytikem pohybujícím se v oblasti designu služeb.
2. Odborný text na vybrané téma.
3. Test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ISKM02