KR019 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vyhledávat a zpracovávat odbornou literaturu;
- náležitě citovat primární i seknudární prameny;
- popsat formální i obsahové standardy vědeckých prací;
- napsat diplomovou práci při uplatnění výše zmíněných dovedností;
- připravit důstojnou prezentaci diplomové práce.
Osnova
  • Předmět sestává z individuálních konzultací se školitelem podle povahy práce a účasti na celokatedrovém semináři k závěrečné práci. Náplní semináře jsou:
  • - Formální požadavky kladené na diplomovou práci.
  • - Prezentace osnovy práce a bibliografie jednotlivými studenty.
  • - Prezentace konkrétní rozpracované části diplomové práce.
Literatura
  • Eco, U. (1997). Jak napsat závěrečnou práci. Olomouc: Votobia.
  • Kubátová, H. - Šimek, D. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: Jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Pokorný, J. (2004). Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru. Prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci společného diplomového semináře Ústavu klasických studií.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí diplomové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KR019