PAM117 Osobnostně sociální výchova

Filozofická fakulta
podzim 2019

Předmět se v období podzim 2019 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět Osobnostně sociální výchova navazuje na časově předcházející kurzy a předměty rozvíjející osobnostní a sociálních charakteristiky studenta. Využívá už existující porozumění studentů otázkám sebereflexe a sebepoznání, komunikace, tvořivosti a kooperace. Na tomto základě rozvíjí metodické a realizační dovednosti studentů a připravuje je na realizaci osobnostního a sociálního rozvoje v jejich profesní praxi v pomáhajících profesích (v širším slova smyslu) po absolvování studia oboru Andragogika. V předmětu Osobnostně sociální výchova jsou základní metodou modelové aktivity a jejich reflexe, která je vedena k pojmenování možností a limitů osobnostního a sociálního rozvoje v praxi, k utřídění metod OSV a k pojmenování potřebných charakteristik lektora OSV.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit obecná teoretická východiska osobnostně sociální výchovy;
- vztáhnou východiska osobnostně sociální výchovy k vybraným teoriím učení;
- aplikovat vybrané techniky osobnostně sociální výchovy v pedagogické praxi;
- aplikovat v pedagogické praxi vybrané techniky řízení reflexe aktivity;
- určit přiměřenost postupů osobnostně sociální výchovy v pedagogické činnosti.
Osnova
 • Úvod do teorie osobnostního a sociálního rozvoje. Konstruktivistické a humanistické teorie jako rámec osobnostního a sociálního rozvoje.
 • Předmět a metody, hra jako hlavní metoda.
 • Rozvoj klíčových kompetencí v osobnostně sociálním rozvoji. Reflexe jako nástroj osobnostně sociálního rozvoje.
 • Hlavní témata: sebepoznání, komunikace, spolupráce a další.
 • Osobnostně sociální rozvoj jako součást kurikula.
 • Osobnost, vztah a skupina v osobnostně sociálním rozvoji.
 • Učitel jako lektor osobnostně sociálního rozvoje, principy lektorské práce.
 • Zmapování rizik a výběr vhodných aktivit v rámci osobnostně sociálního rozvoje.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 207 s. ISBN 8023945149. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Metody aplikované sociální psychologie. I., Interakční programy, interakční hry a tematická interakce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988. 160 s. info
  doporučená literatura
 • Učime (se) spolupráci spoluprací : náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. Edited by Hana Kasíková. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2007. 181 s. ISBN 8023967703. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Dospělí si mohou stále hrát. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 198 s. ISBN 8086851052. info
 • CLEGG, Brian a Paul BIRCH. Teamwork : 70 her a cvičení : [budování týmu a zvedání jeho výkonu]. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. x, 104. ISBN 8072266705. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik :(srovnání systémů). Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 79 s. ISBN 80-85866-40-4. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • SVATOŠ, Tomáš. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995. 173 s. ISBN 80-7041-301-8. info
Výukové metody
Skupinové diskuse, skupinové projekty. Realizace výukové lekce.
Metody hodnocení
Závěrečný skupinový projekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PAM117