PBM006 Sociální deviace

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Sociální deviace je rozšířit a prohloubit znalosti získané ve studijním předmětu Sociální patologie (bakalářský stupeň studia) v oblasti sociálních deviací. Studenti se seznámí s různými pojetími sociálních deviací, teoretickými přístupy a etiologií sociálních deviací. Dále získají přehled o aktuálních formách sociálně deviantního chování, které budou interpretovány v kontextu současné společnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování studijního předmětu Sociální deviace schopen vymezit deviantní chování, charakterizovat vybrané biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování; identifikovat a popsat deviantní chování; uvést intervenující státní a nestátní organizace.
Osnova
 • Vymezení sociálních deviací, přístupy k výkladu sociálních deviací (normativní a reaktivní koncepce)
 • Biologické, psychologické a sociální teorie sociální deviace
 • Teorie anomie; teorie sociální dezorganizace, sociální kontroly, strukturálního tlaku
 • Teorie kultur a subkultur
 • Interakcionistické teorie
 • Teorie sociálního učení
 • Etiologie sociálních deviací, endogenní a exogenní příčiny
 • Přístupy společnosti k sociálním deviacím
 • Vybrané sociální skupiny se sociálně deviantním jednáním; intervenující státní a nestátní organizace
 • Zkoumání sociálních deviací, statistické ukazatele a aktuální statistiky
Literatura
  povinná literatura
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 168 stran. ISBN 9788073803988. info
 • URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 231 s. ISBN 9788073803971. info
  doporučená literatura
 • KRAUS, Blahoslav a Jolana HRONCOVÁ. Sociální patologie. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 325 s. ISBN 9788074350801. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Sociálna patológia. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 577 s. ISBN 9788022410748. info
 • Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 116 s. ISBN 80-85850-03-6. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 9788021045507. info
 • Encyclopedia of social deviance. Edited by Craig J. Forsyth - Heith Copes. Thousand Oaks: Sage Reference, 2014. x, s. ISBN 9781452240336. info
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualiz. Praha: Grada Publishing, 2014. 231 stran. ISBN 9788024750460. info
 • Social deviance : readings in theory and research. Edited by Henry N. Pontell. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002. xi, 485. ISBN 0130407747. info
Výukové metody
Přednáška a seminář - výklad, diskuze s opřením se o studium odborné literatury, práce s audiovizuálními dokumenty (filmové dokumenty a jejich rozbor), beseda.
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je vyžadována (1) aktivní účast v semináři; (2) vypracování seminární práce (esej), jejímž cílem je prověřit schopnost aplikovat vybranou teorii sociální deviace na konkrétní sociální skupině či kategorii jednotlivců s rizikovým jednáním; (3) úspěšné absolvování písemné zkoušky zaměřené na ověření znalostí vycházejících ze sylabu předmětu. K úspěšnému složení písemné zkoušky je třeba 60% správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM006