PBM108 Geragogika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumění problematice aktivizace seniorů a péči o seniory v širších společenských souvislostech. Seznamuje s procesem stárnutí a stářím z hlediska gerontologického, psychologického, sociologického a pedagogického. Jsou diskutovány problémy institucionálního a organizačního zabezpečení vzdělávání seniorů na pozadí konstitující se geragogiky jako vědy.
Výstupy z učení
identifikovat trendy sociální politiky zaměřené na seniory; popsat systém péče o seniory; poznat hlavní rysy konceptu aktivního stárnutí; poznat hlavní principy age managementu; popsat hlavní rysy etap stárnutí; porovnat možnosti vzdělávání seniorů; navrhnout metodu aktivizace seniorů;
Osnova
 • 1. Geragogika jako věda. 2. Stáří jako individuální a sociální událost 2. Procesy stárnutí 3. Teorie stárnutí 4. Systém péče o seniory v ČR 5. Funkce výchovy a vzdělávání v postproduktivním období, univerzity třetího věku. 6. Age management. 7. Koncept kvality života a aktivního stárnutí. 8. Aktivizace seniorů- různé přístupy a metody.
Literatura
  povinná literatura
 • HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. ISBN 9788074191527. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 s. EDIS, svazek 10. ISBN 978-80-210-6310-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • Perspektivy stárnutí : z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Edited by Peter Gruss. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 222 s. ISBN 9788073676056. info
  doporučená literatura
 • KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008.
 • TEPPER, M. Lynn, CASSIDY, Thomas. Multidisciplinary Perspectives on Aging. London: Springer Publishing Company, 2004. ISBN 978-08-261-2575-0
 • CONNIDIS, Ingrid Arnet. Family Ties and Aging. London: Pine Forge Press. 2009.
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 336 s. ISBN 9788024724904. info
 • KALVACH, Zdeněk. Umírání a paliativní péče v ČR : (situace, reflexe, vyhlídky) : projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha. Praha: Cesta domů, 2004. 103 s. ISBN 8023928325. info
 • MÜHLPACHR, Pavel a Petr STANÍČEK. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 116 s. ISBN 80-210-2510-7. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinová diskuse, individuální práce se studenty, exkurze
Metody hodnocení
týmová práce, seminární práce- kruh aktivit a křivka života ukončeno zápočtem
Informace učitele
Základní literatura: Connidis, Ingrid Arnet. Family Ties and Aging. London: Pine Forge Press. 2009. Čornaničová, Rozália. Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pro gerontogogiku. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. Haškovcová, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. Jesenský, Ján: Andragogika a gerantogogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000. Kalvach, Zdeněk a kol. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů, I. a II. díl. Praha: Univerzita Karlova, 1995. Kalvach, Zdeněk. Úvod do gerontologie a geriatrie. Praha: Karolinum, 1997. Muhlpacher, Pavel. Gerontopedagogika. Brno: Masrykova univerzita, 2004. Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Georgetown, 1995. Říčan, Pavel. Cesta životem. Praha: SPN, 1989. Sokolovsky, Jay. The Cultural Context of Aging: Worldwide Perspectives. Westport:Praeger Publisher, 2009. Šimek, D. Integrální andragogika. Olomouc: FF UP, 1997. Aktuální problémy vzdělávání seniorů. Sborník příspěvků z odborného semináře se zahr. účastí. Olomouc: PdF, 1999.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM108