PBM112 Multikulturní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty oboru Sociální pedagogika a poradenství, popř. pro studenty oboru Pedagogika. Je koncipován jako úvod do problematiky multikulturní výchovy, jakožto jednoho ze základních konceptů multikulturní společnosti, tvořené přítomností různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Tuto širokou tématiku nelze řešit pouze na poli pedagogiky, proto v sobě kurz zahrnuje poznatky z dalších společenskovědních disciplín, jako je kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie atd. Úvod je zaměřen především na vymezení některých základních teorií např. kulturní vzor, enkulturace, kulturní pluralismus, multikulturní společnost, xenofobie apod. Dále bude pozornost věnována problému migrace a zejména romské minoritě, která patří nepochybně ke zvláštním sociokulturním fenoménům ve skladbě obyvatelstva ČR. Pro pochopení specifik této minority a pro následné uplatňování principů multikulturní výchovy je nutné seznámit se se základními fakty z historie Romů, s některými demografickými a statistickými údaji, se specifiky hodnotového systému apod. Širokým tématem je okruh problémů tvorby koncepce integrace romské minority v podmínkách ČR. K diskusím budou nabídnuty příklady, metody, výsledky i zkušenosti s důrazem na význam a možnosti vzdělávání romských dětí.
Výstupy z učení
Student bude schopen: identifikovat problémy multikulturního soužití popsat přístupy k národní a etnické identitě popsat současné trendy v multikulturní výchově popsat hodnoty a tradice romské minority
Osnova
 • Koncepce multikulturalizmu (a jeho kritika), koncepce multikulturní výchovy. Kultura, multikulturalita, akulturace, asimilace, různé chápání světa. Kulturní a etnická identita. Etnikum, etnicita, etnické vědomí. Národ, národnost, národnostní menšina, interkulturní soužití. Národnostní menšiny v České republice. Romové, stereotypy a předsudky- jejich zdroje, rozdíly v hodnotovém systému, komunikaci, rodinné výchově. Problematika migrace- historie a současnost, přistěhovalectví v České republice, azylová politika. 21. století jako éra širokých pluralitních společností, náboženské konflikty v současném světě. Multikulturní výchova a její současná podpora u nás a ve světě, projekty, výchovné a vzdělávací programy.
Literatura
  povinná literatura
 • MOREE, Dana. Základy inetrkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Multikulturní výchova : předsudky a stereotypy. 1. vyd. Praha: Epocha, 2006. 130 s. ISBN 8087027310. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006. 263 stran. ISBN 8072548662. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
  doporučená literatura
 • GIJSBERTS, M. (2004). Ethnic minorities and Integration; Outlook for the Future. The Hague: Social and Cultural Planning Office.
 • PAVELČÍKOVÁ, N. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace
 • MOREE, D. Czechkid; metodické náměty pro pedagogy. Praha: British Council, 2007
 • BANKS, J., A. & BANKS, C., A., M. (1994). Multiethnic Education: Theory and Practice. 3rd ed. Boston.
 • Bhopal, K. (2004). “Gypsy Travellers and Education: Changing needs and changing perceptions.” British Journal of Educational Studies 52:47–64.
 • Banks J.A. & Banks C.A.M. - Multicultural Education: Issues and Perspectives
 • PRUDKÝ, L. Přináležitost k národu, vztahy k jiným národnostem a k cizincům v České republice.
 • PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Třetí vydání. Praha: Portál, 2010. 220 stran. ISBN 9788073677091. info
 • Romové v ČR : čítanka. Edited by Imrich Vašečka. [Brno]: [s.n.], 2000. 1 sv. [růz. info
 • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
  neurčeno
 • Moree, D., Klaassen, C. & Veugelers, W. (2008). “Teachers’ Ideas about Multicultural Education in a Changing Society: the case of the Czech Republic.” European Educational Research Journal 7. ISSN 1474-9041.
Výukové metody
teoretická příprava, seminář, skupinová diskuse, četba, individuální konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Vypracování a prezentace seminární práce, závěrečný písemný test.
Informace učitele
Doporučená literatura: Průcha, Jan. Multikulturní výchova. Teorie- praxe- výzkum. Praha: ISV, 2001. Romové v České republice. Praha: Socioklub, 1999. Davidová, E. Cesty Romů 1945-1990. Olomouc: UP, 1995. MORVAYOVÁ, P. & MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež; od multikulturní výchovy k vhledu. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2009. Nečas, C. Romové včera a dnes. Olomouc: UP, 1993. Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. Šišková, T.Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. Wolf,J. Člověk a jeho svět. Praha: UK, 1992.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM112