PBM114 Právo pro sociální pedagogy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Klusák (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými právními pojmy vybraných právních odvětví českého právního řádu a rovněž i s příslušnými právními předpisy, se kterými se mohou případně setkat v rámci své praxe po absolvování studia sociální pedagogiky. Zejména se jedná o prohloubení základních znalostí studentů v právu trestním a rodinném a o snahu přiblížit studentům fungování těchto právních odvětví v praxi.
Výstupy z učení
Student bude schopen: poznat základní rysy právního řádu poznat základní právní pojmy popsat základní rysy občanského zákoníku popsat základní rysy trestního práva
Osnova
 • 1. organizační záležitosti, úvodní výklad zaměřený na základní otázky organizace justice na území České republiky. Seznámení studentů se soudní soustavou ČR a jejím fungováním v praxi. 2. prohloubení základních znalostí z oblasti trestního práva hmotného, podrobnější zaměření na otázky trestní odpovědnosti, trestní zákoník č. 40/2009 Sb., zásada ultima ratio v trestním právu, seznámení se se škálou trestů a jejich výkonem, výkone trestu odnětí svobody ve věznici, alternativy k trestu odnětí svobody, ochranná opatření - ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci a jiné majetkové hodnoty, charakteristika vybrané trestné činnosti doplněná o praktické příklady. 3. zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., odpovědnost mládeže za protiprávní činy, provinění, rozumová a mravní vyspělost mladistvého, výchovná opatření, ochranná opatření, trestní opatření, řízení v trestní věci mladistvého pachatele, úkony soudu, specializovaný soudce, spolupráce s orgány sociálněprávní ochrany dětí, školou, a Probační a mediační službou, vazba mladistvého, odstoupení od trestního stíhání, doplněno o praktické příklady. 4.Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, činy jinak trestné, opatření ukládaná dětem mladším patnácti let - výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do příslušného programu ve středisku výchovné péče, dohledy probačního úředníka, ochranná výchova, ochranné léčení. Doplněno vždy o příklady z praxe. 5. prohloubení znalostí studenta o trestním řízení dle trestního řádu č.141/1961 Sb., strany trestního procesu, obviněný, podezřelý, obhájce, státní zástupce, zkrácené přípravné řízení, přípravné řízení, obžaloba, řízení před soudem, řízení před samosoudcem, rozsudek, usnesení, trestní příkaz, opatření, vazba v trestním řízení, řízení před soudem, zajišťovací úkony, opravné prostředky řádné a mimořádné, vykonávací řízení trestní, mezinárodní justiční spolupráce - základy, doplněno o praktické příklady. 6. rodinné právo v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., zletilost, svéprávnost, přiznání svéprávnosti, manželství, zdánlivé a neplatné manželství, práva a povinnosti manželů, rozhodování o záležitostech rodiny, manželské majetkové právo, rozvod manželství, určování rodičovství, osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče, poručenství, opatrovnictví, výživné, vztahy rodičů k dětem a naopak, rodičovská odpovědnost a její pozastavení, omezení, zbavení, preventivní, výchovná a sankční opatření při výchově dítěte´, ústavní výchova.
Literatura
  doporučená literatura
 • Trestní řád : komentář. Edited by Pavel Šámal. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. s. v-xii. ISBN 9788074004650. info
 • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Pavel Šámal. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xx, 968. ISBN 9788074003509. info
 • Trestní zákoník : komentář. Edited by Pavel Šámal. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv s. ISBN 9788074001789. info
  neurčeno
 • ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD a Marek JURÁŠ. Aktuální problémy rodinněprávní regulace : rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha: Leges, 2013. 302 s. ISBN 9788087576748. info
 • SCHÖN, Monika. Postavení rodičů při výchově a péči o dítě. In Šínová, Renáta, ondřej Šmíd, Marek juráš a kolektiv. ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. s. 80-89, 10 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-74-8. info
 • VOLKOVÁ, Jana. Výchova a výživa nechtěných dětí v souvislosti s žalobami wrongful life a wrongful birth. In Šínová, Renáta, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2013. s. 244-251, 8 s. ISBN 978-80-87576-74-8. info
 • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
Výukové metody
Předmět je veden formou přednášek a seminářů. Skupinová diskuse. Kazuistiky.
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Předmět je vyučován externím odborníkem z praxe s odborným právnickým vzděláním. Mgr. Klusák je absolventem Právnické fakulty MU, v současné době je soudcem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM114