PBM120 Sociálně pedagogická činnost a ekonomika v neziskovém sektoru

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jakub Pejcal (přednášející), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (zástupce)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející), Ing. Jakub Pejcal (zástupce)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 16:00–17:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznámuje studenty s odlišnostmi ve fungování neziskových organizací v porovnání s organizacemi tržního sektoru, jenž pracují na ziskovém principu. Výklad je zaměřen na problematiku pochopení základních principů existence neziskového sektoru v národním hospodářství, objasnění definic a typologií neziskových organizací, jejich poslání, funkcí, cílů a užitků. Detailní pozornost je pak věnována základním čtyřem právním formám nestátních neziskových organizací v ČR, totiž občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům a církevním právnickým osobám. Vysvětlovány jsou všechny faktory determinující činnost těchto organizací včetně nesourodých, legislativou daných podmínek jejich založení a řízení, práce s lidskými zdroji a fundraisingu. Doplńkově je zmíněna i problematika vedení účetnictví, zdanění, hospodaření a kontroly.Zkouška: prezentace žádosti o grant
Výstupy z učení
porovnat rozdíly fungování různých typů organizací popsat principy fungování neziskového sektoru poznat principy práce s lidskými zdroji a fundraising
Osnova
  • Obsah kurzu po jednotlivých tematických okruzích: 1. Zahájení výuky. Základní informace o předmětu a průběhu jeho výuky. Neziskový sektor problematika pojmu, vymezení jeho postavení v národním hospodářství, jeho základní charakteristiky. Vzájemná interakce neziskových organizací s organizacemi ziskovými, zóny společného působení soukromých a veřejných organizací apod. Neziskové organizace v ekonomické teorii. 2. Historie a současnost neziskového sektoru v ČR. Porovnání stavu neziskového sektoru, typů neziskových organizací, podmínek jejich existence a plnění poslání a cílů v ČR, vybraných zemích EU, USA a Kanady. 3. Právní formy neziskových organizací občanské sdružení a obecně prospěšná společnost. zahraničí. Právní postavení, postup při zakládání (zřizování). Náležitosti zakládacích listin, problémová místa v legislativě, rozdíly, výhody a omezení. 4. Případové studie založení fiktivního občanského sdružení a/nebo obecně prospěšné společnosti. 5. Právní formy neziskových organizací nadace a nadační fond, účelová zařízení církví a náboženských společností. Právní postavení, postup při zakládání (zřizování). Náležitosti zakládacích listin, problémová místa v legislativě, rozdíly, výhody a omezení. 6. Případové studie nadace a nadační fond, vyhodnocování jednotlivých projektů. 7. Státní politika vůči neziskovým organizacím. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy. Asociace neziskových organizací. Dobrovolnictví jako fenomén neziskového sektoru. Specifika dobrovolné práce, právní ochrana dobrovolné práce, metody ekonomického vyjádření dobrovolné práce. 8. Financování neziskových organizací, fundraising, psaní projektů, žádostí o granty. Další metody fundraisingu benefiční akce, direct mail, osobní schůzka, telefonní fundraising, testament fundraising apod. 9. Případové studie - praktické psaní projektů. 10. Řízení neziskových organizací strategické plánování, marketing, komunikace, management, motivace, odměňování, organizace. Investice a inovace v praxi. 11. Případové studie sestavení strategického plánu neziskové organizace. 12. Výkony neziskových organizací. Jejich kvantitativní a kvalitativní vyjadřování. S tím související specifika cenové tvorby a monopolního prostředí některých neziskových organizací. Zdanění neziskových organizací, účetnictví, audit. 13. Případové studie - zdanění neziskových organizací, účetnictví, audit. Konzultace učiva a napsaných projektů.
Literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
  • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vydání. Brno: MU, 1999. 220 s. ISBN 80-210-2045-8. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová diskuse, skupinový projekt.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kursu je nutné sepsat a obhájit žádost o grant na projekt existující či imaginární neziskové organizace, písemný zápočtový test
Informace učitele
Literatura základní: Škarabelová, S. Když se řekne nezisková organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2002, ISBN 80-210-3031-3. Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress 2001, ISBN 80-86119-41-6. Literatura doporučená: Frič, Goulli. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. Schaad M. Neziskové organizace v ekonomické teorii, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. Drucker, P.F.Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. Bárta, J. Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: NROS, 1997. Plamínek, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: Nadace Lotos, 1997. Potůček, M. Nejen trh. Praha: SLON, 1997.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM120