RLBcA016 Seminář k bakalářské práci III

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLBcA016/ACh: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLBcA016/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLBcA016/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLBcA016/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLBcA016/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLBcA016/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLBcA016/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLBcA016/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLBcA016/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLBcA016/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLBcA016/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLBcA016/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Předpoklady
RLBcA015 Seminář k bak. práci II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu pokročilé pracovní verze bakalářské práce prostřednictvím vzájemných konzultací mezi studentem a školitelem, v závislosti na potřebách studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Pokročilou pracovní verzí bakalářské práce se zde rozumí práce, která je po obsahové stránce prakticky dokončena, vyžaduje však další dílčí úpravy na základě zpětné vazby vedoucího práce nebo dílčí úpravy formálního rázu vedoucí k finalizaci textu. Na základě zpětné vazby vedoucího práce je následně vypracována konečná verze bakalářské práce, která je odevzdávána jako výstup navazujícího kurzu RLBcP Bakalářská práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen po odborné stránce vytvořit vědeckou práci rozsahu bakalářské práce;
- dokáže reflektovat odborné obsahové připomínky vedoucího práce a zapracovat je do finální verze bakalářské práce;
- dokáže zvolit vhodný citační systém a konzistentně jej používat v celém textu bakalářské práce;
- dokáže připravit text bakalářské práce, který bude vyhovovat nárokům kladeným na tvorbu textů v prostředí humanitních a sociálních věd,
Osnova
  • Individuální konzultace se školitelem a práce na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské práce ve spolupráci s vedoucím práce; zpracovávání odborné zpětné vazby vedoucího práce a finalizace textu po stránce formálních náležitostí.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
- Včasné odevzdání pokročilé pracovní verze bakalářské práce a její přijetí vedoucím práce (100%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují ve 6. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.