RLMgP Diplomová práce z religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLMgA020 Seminář k dipl. práci III || RLA20 Seminář k mag. dipl. práci II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odevzdání finální verze magisterské diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje vedoucí práce po kontrole původnosti práce.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
Včasné odevzdání finální verze magisterské diplomové práce. Práce musí být odevzdána na sekretariát Ústavu religionistiky FF MU ve dvou knižně vázaných exemplářích. Termín odevzdání je specifikován v podrobném sylabu pro každý semestr, v závislosti na celofakultním termínu, který určuje nejzazší dobu odevzdání závěrečných prací, však obvykle připadá na 15. prosinec daného kalendářního roku (platí pro podzimní semestry) nebo 15. květen daného kalendářního roku (platí pro jarní semestry). Souběžně s tím se plný text diplomové práce odevzdává v elektronické podobě do příslušné archivu práce v IS MU (100%).
Informace učitele
Diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, soupisem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem.
Rozsah diplomové práce činí 120 000-140 000 znaků včetně mezer (ca 60-80 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Obhajoba práce je součástí magisterské zkoušky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.