UCJXL03 Magisterská diplomová práce - literárněvědná, učitelské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání diplomové práce, která bude odpovídat zadání stanovenému vedoucím práce a požadavkům na formální úpravu a minimální rozsah diplomových prací uvedeným v platných směrnicích FF MU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán literárněvědné kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní didaktickou a pedagogickou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- navrhnout didaktické zpracování vybraného jazykového jevu pro středoškolskou úroveň;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na tento typ prací.
Osnova
 • Diplomová práce řeší z didaktické perspektivy dílčí literárněvědný problém odpovídající typu magisterského studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ. Je-li téma zpracováno z perspektivy odborné, je i v tomto případě součástí textu didaktická reflexe vybrané problematiky nebo její části. Student prokáže schopnost pracovat s odbornou, didaktickou a pedagogickou literaturou, shromáždí a vyhodnotí data mající odborný nebo didaktický charakter, samostatně zformuluje závěry, navrhne uplatnění zjištěných poznatků ve středoškolské výuce. Diplomová práce musí splňovat minimální oborové standardy a zvyklosti týkající se dodržování citační normy a formální úpravy odborných textů.
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406. Webová stránka s odkazem na plný text info
 • ANSORGE, Libor a Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. nestránkováno, 26 s. ISSN 1804-2406. verze ve formátu PDF verze ve formátu HTML info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Edited by Kateřina Čadilová. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí diplomové práce k obhajobě.
Informace učitele
Literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.