UZHIA09I Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře I je zadat téma diplomové práce, doporučit relevantní literaturu k tématu. Sledovat a usměrňovat postup rešeršních činností studenta při přípravě diplomové práce, která řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia.
Výstupy z učení
Student je po absolvování semináře schopen samostatné odborné práce, je schopen zvládnout analýzu a kritiku odborné literatury a pramenného materiálu; je schopen napsat rozsáhlý odborný text.
Osnova
 • Předmět je organizován individuálně formou konzultací s vedoucím práce. Postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  povinná literatura
 • Další literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • STRADLING, Robert. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT 2014.
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-731. info
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
 • LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • ČAPEK, Vratislav. Didaktika dějěpisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Dle domluvy s konzultantem.
Předmět je určen posluchačům diplomového studia. Je nutné absolvovat 2 semestry diplomového semináře.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/UZHIA09I