UZHIA09II Dissertation supervision II

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued.
Learning outcomes
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  required literature
 • Další literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • STRADLING, Robert. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT 2014.
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
  recommended literature
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
 • LABISCHOVÁ, Denisa and Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843. info
 • MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Výukové metody (Teaching methods). Brno: Paido, 2003. 219 pp. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-731. info
 • ČAPEK, Vratislav. Didaktika dějěpisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. info
Teaching methods
individual tutorials
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: Dle domluvy s konzultantem.
General note: Předmět je určen posluchačům diplomového studia. Je nutné absolvovat 2 semestry diplomového semináře.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/UZHIA09II