MP705Zk Pozemkové právo

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Ježková (pomocník)
Garance
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 11:10–12:40 140
Předpoklady
NOW ( MP705Z Pozemkové právo - sem. ) || MP705Z Pozemkové právo - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva. Bude schopen vysvětlit instituty pozemkového práva. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • Obecná část 1. Předmět a systém pozemkového práva 2. Metoda právní regulace 3. Principy pozemkového práva 4. Účelová kategorizace půdy 5. Územní plánování a územní rozhodování 6. Pozemkové vlastnictví 7. Pozemkové vlastnictví státu a územně samosprávných celků 8. Věcná práva k cizím pozemkům 9. Vyvlastňování pozemků 10. Užívací vztahy k půdě 11. Oceňování pozemků 12. Pozemkové úpravy 13. Katastr nemovitostí Zvláštní část 1. Právní režim zemědělského půdního fondu 2. Právní režim pozemků plnících funkce lesa 3. Právní režim pozemků určených vodnímu hospodářství 4. Právní režim pozemků sloužících dopravě 5. Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody 6. Právní režim pozemků k vyhledávání a dobývání nerostů 7. Právní režim stavebních pozemků
Literatura
    povinná literatura
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8. info
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8. info
    doporučená literatura
  • PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 318. ISBN 80-210-3238-3. info
Výukové metody
Přednášky podle uvedené osnovy a samostudium.
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška: písemný test, v případě jeho složení student postupuje k ústní části. V písemné části student řeší modelový příklad a odpovídá na otázky související s příkladem. Musí dosáhnout minimálně 50% správných odpovědí pro hodnocení E. Při ústní zkoušce prokazuje student svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F. Při přípravě na ústní část zkoušky je vyloučeno používat právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Při písemné části i ústní části zkoušky může student použít právní předpisy jen na výslovný pokyn zkoušejícího
Předmět je vyučován každoročně.
viz poznámka ke způsobu ukončení předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.