MP904Z Právo životního prostředí II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (cvičící)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 215, J. Dudová
MP904Z/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 215, J. Dudová
MP904Z/03: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 140, J. Dudová
MP904Z/04: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 140, J. Dudová
MP904Z/05: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 215, D. Židek
MP904Z/06: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 257, D. Židek
MP904Z/07: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 140, V. Vomáčka
MP904Z/08: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 140, V. Vomáčka
MP904Z/09: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 215, V. Vomáčka
MP904Z/10: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 215, V. Vomáčka
MP904Z/11: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 034, V. Vomáčka
MP904Z/12: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 208, V. Vomáčka
MP904Z/13: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 211, V. Vomáčka
MP904Z/14: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 215, I. Jančářová
MP904Z/15: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 215, I. Jančářová
MP904Z/16: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 302, I. Jančářová
MP904Z/17: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 302, I. Jančářová
MP904Z/18: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 215, H. Cejpek Musilová
MP904Z/19: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 215, H. Cejpek Musilová
MP904Z/20: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 129, V. Vomáčka
MP904Z/21: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 302, V. Vomáčka
MP904Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo ŽP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny zvláštní části práva životního prostředí. Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní části práva životního prostředí, a vyargumentovat jejich opodstatněnost. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Ochrana ovzduší. Ochrana vodních zdrojů. Ochrana spotřebitele. Ochrana lesa. Ochrana přírody a krajiny. Ochrana zvířat proti týrání. Ochrana včel. Ochrana ryb. Myslivost a životní prostředí. Odpadové hospodářství. Obaly. Chemické látky a ochrana životního prostředí. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. Ochrana půdy. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky zemědělské činnosti. Ochrana kulturních památek. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky ionizujícího záření.
Literatura
  povinná literatura
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. info
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Ilona JANČÁŘOVÁ. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 327 s. ISBN 9788021042995. info
  doporučená literatura
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlii, 599. ISBN 9788071794981. info
 • PEKÁREK, Milan. Kompenzace za omezení výkonu vlastnických práv při ochraně životního prostředí. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 63-68. ISBN 802103629X. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [sic] životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 199 s. ISBN 807357036X. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2000. 102 s. ISBN 80-7082-689-4. info
Výukové metody
Seminář:procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty.
Metody hodnocení
Zápočet Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.