MP904Zk Právo životního prostředí II

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 13:30–15:00 136
Předpoklady
( NOW ( MP904Z Právo ŽP II sem ) || MP904Z Právo ŽP II sem ) && MP805Z Právo ŽP I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v plném rozsahu, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny obecné i zvláštní části práva životního prostředí Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní práva životního prostředí. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Ochrana ovzduší. Ochrana vodních zdrojů. Ochrana spotřebitele. ochrana lesa. Ochrana přírody a krajiny. Ochrana zvířat proti týrání. Ochrana včel. Ochrana ryb. Myslivost a životní prostředí. Odpadové hospodářství. Obaly. Chemické látky a ochrana životního prostředí. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. Ochrana půdy. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky zemědělské činnosti. Ochrana kulturních památek. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky ionizujícího záření.
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. info
  doporučená literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 377. ISBN 80-210-3978-7. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [sic] životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113. info
 • PEKÁREK, Milan a Ilona JANČÁŘOVÁ. Právo životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 108 s. ISBN 8021027843. info
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce.
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška. Písemný test: modelový příklad – řešení teoretických a praktických otázek, které souvisejí s řešený příkladem. Pro úspěšné hodnocení písemné části je zapotřebí dosáhnout minimálně 50% úspěšnosti Ústní zkouška: prokázání znalostí k otázce, kterou si student losuje. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F.Při přípravě na ústní část zkoušky je vyloučeno používat právní předpisy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.