MVD033K Ochrana kulturních památek

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 160
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD033K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 160, J. Dudová
MVD033K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na studium teoretických disciplín správního práva a práva životního prostředí prohloubit praktické znalosti problematiky ochrany kulturních památek a kulturního dědictví, a to jak na úrovni mezinárodní, tak i evropské a vnitrostátní právní úpravy. Na konci kurzu by měl být student schopen charakterizovat základní právní rámec ochrany kulturního dědictví, veřejnou správu na úseku památkové péče, znát typy památkové ochrany a jejich evidenci, a dále charakterizovat oblast archeologie, restaurování a péče o nemovité kulturní dědictví, včetně právních nástrojů ochrany a vztahu k ostatním odvětvím práva.
Osnova
 • 1)Východiska ochrany kulturních památek, mezinárodní a evropská právní úprava, pojem, principy 2)Právní rámec ochrany kulturních památek v podmínkách ČR – obecný úvod, organizační zabezpečení, rozhodování na úseku památkové péče, správní trestání na úseku památkové péče, související právní úprava 3)Střety zájmů v území při ochraně kulturních památek, nástroje plošné ochrany, ochrana kulturních památek v režimu stavebního zákona a vybrané související právní úpravy 4)Kulturní památky a ochrana vlastnického práva, restituční předpisy, ochrana sakrálních kulturních památek v rámci restitucí církevního majetku 5)Archeologické výzkumy a nálezy, vztah památkové úpravy k ostatním hmotněprávním úpravám 6) Panelová diskuse k aktuálním vybraným tématům ochrany památkové péče, závěrečné kolokvium
Literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 • PLACHÝ, František. Některé právní otázky památkové péče. Zprávy památkové péče. 1963, roč. 23, č. 3, s. 114-117. ISSN 1210-5538.
 • VARHANÍK, J. Územní plánování a památková péče. Pracovní texty přípravného kurzu pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku územního plánování. Praha: ČVUT, 2009, s. 188 – 202.
 • VARHANÍK, Jiří. K právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů. Správní právo. 1999, roč. 22, č. 6, s. 337 – 356. ISSN 0139-6005.
 • HOBZEK, Josef. Vývoj památkové péče v českých zemích. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1987, 39 s.
 • VARHANÍK, Jiří. Kulturní památky a jejich institucionalizace I. Zprávy památkové péče. 2001, roč. 61, č. 3, s. 65-72. ISSN 1210-5538.
 • Zákon o státní památkové péči : komentář. Edited by Jiří Varhaník - Stanislav Malý. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. xxxii, 116. ISBN 9788073576592. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 80-210-1458-X. info
Výukové metody
Prakticky orientované přednášky a semináře: výklad a diskuse ve výuce s využitím powerpointových prezentací, diskuse nad vybranými příklady z aplikační praxe, samostudium, interaktivní rozbor příslušných právních předpisů a judikatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude aktivní účast na cvičeních a vypracování plnění zadaných k jednotlivým tématům. V případě nesplnění požadavků bude uloženo náhradní plnění k ověření znalostí studenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.