MVV13468K Horní právo

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Netoušek (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Viewegh (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 2. 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, Čt 9. 3. 16:40–18:10 034, Čt 23. 3. 16:40–18:10 034, Čt 6. 4. 16:40–18:10 034, Čt 20. 4. 16:40–18:10 034, Čt 4. 5. 16:40–18:10 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV13468K/01: Čt 9. 3. 15:05–16:35 034, Čt 23. 3. 15:05–16:35 034, Čt 6. 4. 15:05–16:35 034, Čt 20. 4. 15:05–16:35 034, Čt 4. 5. 15:05–16:35 034, Čt 18. 5. 15:05–16:35 034, J. Hanák, I. Průchová, D. Židek
MVV13468K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hanák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Studenti PrF musí mít absolvován předmět MP313Zk
Mateřské obory/plány
předmět má 384 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Horní právo je interdisciplinární oblastí práva, protože používá veřejnoprávní i soukromoprávní metody právní regulace. Přitom využívá též poznatky z různých právních odvětví (zejména správního práva, práva životního prostředí, občanského práva). Instituty horního práva a jejich aplikace jsou velmi úzce propojeny se znalostí problematiky geologie ložisek nerostných surovin, metod těžby a odstraňování jejich dopadů na prostředí včetně finančních nákladů na realizaci uvedených činností. V současnosti není na MU vyučován předmět, který by se podrobně a komplexně v naznačených souvislostech zabýval materií horního práva. Předmět je určen především studentům právnické fakulty, kterým umožní prohloubit znalostí z jiných předmětů – např. pozemkového a občanského práva nebo práva životního prostředí. Cílovou skupinou jsou také studenti jiných fakult, které se problematikou využívání nerostného bohatství zabývají z neprávních (věcných) hledisek: především studenti přírodovědecké fakulty. Absolventi předmětu budou schopni porozumět základním pojmům a institutům horního práva a vysvětlit je ve vazbách na další právní odvětví; předkládat racionální návrhy řešení modelových příkladů; určit orgán příslušný k rozhodování; samostatně zpracovat potřebná právní podání dle zadání a povahy případu; interpretovat předpisy horního práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
  • 1. (přednáška/seminář): Věcný úvod: nerosty, suroviny, ložisko (geologické typy ložisek), rekultivace a obnova ekosystémů, environmentální aspekty využívání nerostného bohatství. 2. (přednáška/seminář): Úvod do horního práva: historický vývoj, místo horního práva v systému práva, koncepční nástroje. 3. (přednáška/seminář): Vyhledávání ložisek nerostů a jejich ochrana; geologické práce. 4. (přednáška/seminář): Povolování těžby nerostů a provádění těžby. 5. (přednáška/seminář): Majetkoprávní otázky (mj. získání práv k pozemkům potřebných k těžbě); ekonomické nástroje. 6. (přednáška/seminář): Odstraňování následků těžby (rekultivace, důlní škody, stará důlní díla).
Literatura
    povinná literatura
  • MAKARIUS, Roman a Josef LUKS. Horní právo : stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hor. Ostrava: Montanex, 1999. 283 s. ISBN 8072250310. info
  • Interaktivní osnova v ISu, která bude obsahovat prezentace z přednášek a další učební materiály použité ve výuce (např. odkazy na odbornou literaturu), modelové příklady vycházející ze skutečných situací, databanku zkušebních otázek, tzv. dril základních
    doporučená literatura
  • Zákon o geologických pracích : s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy. Edited by Ondřej Vícha. 1. vyd. podle právního sta. Praha: Leges, 2014. 269 s. ISBN 9788075020376. info
  • VÍCHA, Ondřej. Základy horního a energetického práva. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 228 stran. ISBN 9788074789199. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky ke sdělení informací nutných pro řešení praktických příkladů. Stěžejní částí výuky budou semináře, kde budou řešeny formou diskuze praktické i modelové případy zabývající se právními otázkami při vyhledávání a využívání ložisek nerostů a odstraňování následků těbby. Řešení příkladů si studenti připraví před seminářem. Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích jednou za čtrnáct dní (s výjimkou výuky v prvním týdnu semestru, kdy proběhne pouze přednáška v rozsahu dvou vyučovacích hodin). V rámci bloku proběhne vždy přednáška a seminář. Celkem bude výuka obsahovat 14 hodin přednášek a 12 hodin seminářů. Součástí výuky bude také exkurze na místo v blízkosti Brna, kde probíhá těžba i odstraňování následků těžby nerostu. V rámci exkurze bude zástupci praxe odborně vysvětlena a dokumentována základní problematika těžby a zpracování nerostné suroviny, řešení rekultivace prostoru a ekonomická problematika. Studenti se seznámí rovněž s právními dokumenty, na jejichž základě těžba probíhá. Přímé seznámení se s průběhem a důsledky těžební činnosti umožní lepší a efektivnější pochopení relevantní právní úpravy (materiálních pramenů práva) a její aplikace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět je vyučován za spolupráce s Těžební unií

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.