MX001Zk Základy práva životního prostředí pro neprávníky

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každý lichý pátek 8:00–9:40 040, každý lichý pátek 10:00–11:40 040
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MX001Zk/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý lichý pátek 12:00–13:40 040, J. Hanák, I. Jančářová, I. Průchová, J. Tkáčiková, V. Vomáčka
MX001Zk/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Předpoklady
FAKULTA ( LF ) || FAKULTA ( FF ) || FAKULTA ( FSS ) || FAKULTA ( PřF ) || FAKULTA ( FI ) || FAKULTA ( PdF ) || FAKULTA ( FSpS ) || FAKULTA ( ESF )
Doporučuje se absolvovat nejdříve předmět Základy práva pro neprávníky, není to však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o současné právní úpravě na ochranu životního prostředí a dovednost její interpretace a praktické aplikace. Pozornost bude věnována základním právním nástrojům a formám jejich aplikace, a to za využití praktických příkladů z rozhodovací praxe a řešení případových studií. Předmět studentům poskytne pochopení problematiky: - naplňování požadavků na ochranu životního prostředí při rozvojových činnostech - naplňování požadavků na provozní činnosti z hlediska jejich působení na životní prostředí - formy činnosti veřejné správy - organizace veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí - vztahů odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí - související procedurální postupy - souvislost a aplikace předpisů mezinárodního práva a práva EU. Výuka poskytne studentům - neprávníkům základní orientaci v právní úpravě a schopnosti ji interpretovat a používat v praxi.
Osnova
 • 1. Ochrana životního prostředí v českém, evropském a mezinárodním právním systému. Postavení práva životního prostředí v českém právním systému a vzájemné souvislosti. Český, evropský a mezinárodní právní systém v ochraně životního prostředí. Přehled pramenů práva. Ochrana životního prostředí v ústavněprávních předpisech. Právo na příznivé životní prostředí a prostředky k jeho realizaci. Právo na informace o životním prostředí. 2. Organizační zabezpečení a subjekty práva životního prostředí. Soustava orgánů veřejné správy, formy jejich činnosti, pravomoc a působnost. Správní procesy v právu životního prostředí. Zapojení veřejnosti a dalších osob. 3. Odpovědnost v právu životního prostředí. Systém vztahů odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za správní delikty, trestněprávní odpovědnosti, odpovědnosti za ekologickou újmu. Prostředky jejich uplatňování. 4. Řešení střetů zájmů v území. Řízení podle stavebního zákona a předpisů horního práva z hlediska ochrany životního prostředí. Aspekty ochrany přírody, kulturního bohatství a jednotlivých složek životního prostředí. 5. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Procedura posuzování vlivů staveb, činností, technologií a koncepcí. Integrované povolování (IPPC). Vymezení zařízení, podléhajících integrovanému povolování, postup, požadavky, kontrola. 6. Právní úprava na ochranu ovzduší. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje administrativní, ekonomické, sankční. 7. Právní úprava na ochranu vod. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje administrativní, ekonomické, sankční. 8. Právní úprava na ochranu zemědělské a lesní půdy. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje administrativní, ekonomické, sankční. 9. Právní úprava na ochranu přírody I. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje právní regulace a jejich aplikace. 10. Právní úprava na ochranu přírody II. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje právní regulace a jejich aplikace. 11. Právní úprava nakládání s odpady. Základní požadavky na chování subjektů. Nástroje administrativní, ekonomické, sankční. Dovoz a vývoz odpadů. 12. Nakládání s chemickými látkami. Prevence závažných havárií. Právní prostředky na ochranu životního prostředí při zacházení s nebezpečnými látkami. Havarijní plánování.
Literatura
  povinná literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí:Zvláštní část. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice - 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  doporučená literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • JANČÁŘOVÁ, I. BAHÝL´OVÁ, L., PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I., VOMÁČKA, V.: Odpovědnost v právu životního prostředí- současný stav a perspektivy, MU, Brno, 2013, 345 s.
 • Psutka, J.: Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu, Wolters Kluwer ČR, Praha 2011, 436 s.
 • Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013, Sondy, s.r.o., Praha 2013, 423 s.
 • Stejskal,V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha, Leges, 2009, 336 s.
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Opatření k nápravě v právu životního prostředí. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2010, roč. 18, č. 16, s. 575-580. ISSN 1210-6410. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právní následky změn podmínek rozhodných pro povolování aktivit. In Dny práva-2009-Days of Law: the Conference Proceedings, 1. editiion. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
  neurčeno
 • Bahýĺ, J., Bahýĺová, L., Kocourek, T.: Příklady a judikatura y práva životního prostředí. Leges, s.r.o., Praha 2010, 208 s.
 • Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010, 304 s.
 • Kramer, L.: EU Environmental Law, 7th edition, Sweet and Mawwell, London 2011, 465 s.
 • Jans., J.H., Vedder, H.B.: European Environmental Law. After Lisbon, 4th edition, Europa Law Pulishing, Groningen 2012, 560 s.
Výukové metody
- interaktivní přednášky - řešení případových studií a jednoduchých příkladů studenty v seminářích - zpracování modelových rozhodnutí a jiných individuálních správních aktů studenty
Metody hodnocení
Klauzurní práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.