BZ507Zk Základy trestního práva hmotného a procesního

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( BZ407Z Trestní právo hmotné I || CBT404Z Trestní právo hmotné I || BT404Z Trestní právo hmotné I ) && ( BZ408Z Trestní právo procesní I || CBT405Z Trestní právo procesní I || BT405Z Trestní právo procesní I ) && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Trestní právo hmotné I a II (obecná a zvláštní část) ukončené zápočtem Trestní právo procesní I a II (obecná a zvláštní část) ukončené zápočtem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Postupová zkouška: ústní; souborná - zahrnující trestní právo hmotné a procesní, obecnou a zvláštní část; porozumění základům trestního práva hmotného a procesního pro potřeby aplikační praxe.
Osnova
 • Základní pojmy: trestný čin, zločin, přečin, provinění, trest, ochranné opatření, opatření pro mladistvé. Zvláštní část trestního práva hmotného. Základní pojmy: trestní řízení, policie, státní zástupce, soud, dokazování, zajištění osob a věcí pro účely trestního řízení. Zvláštní část trestního práva procesního.
Literatura
  povinná literatura
 • FRYŠTÁK, MAREK a ŽATECKÁ,EVA. Trestní právo hmotné, obecná část. Key Publishing, 2010. info
 • FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Vyd. 2. zcela přeprac. a do. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. ISBN 9788074180408. info
 • FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo procesní. Vyd. 2. přeprac. Ostrava: Key Publishing, 2009. 265 s. ISBN 9788074180415. info
  doporučená literatura
 • FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl - Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1317 s. Edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7201-802-4. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. Multimediální učební text. 2.,doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 94 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 49. ISBN 978-80-210-5054-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 86 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 56. ISBN 978-80-210-5094-5. info
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 s. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5. info
Výukové metody
Trestní právo hmotné a procesní jsou pozitivní právní disciplíny, které mohou existovat jen ve vzájemné interakci. Výuka vyžaduje použití teoreticko praktické metody, založené především na výkladu teoretického ustanovení a jeho vysvětlení na praktickém příkladu za aktivní účasti studentů. To pedagogovi umožňuje hodnotit úroveň znalostí a současně mu tato metoda poskytuje zpětnou vazbu o tom, do jaké míry studenti jsou schopni aplikovat získané poznatky v konkrétních věcech.
Metody hodnocení
Studenti musí studovat také doma (individuální studium zákona, případů, literatury a power pointových prezentací). Studenti musí řešit právní problémy během ústní zkoušky.
Informace učitele
Právní předpisy nekomentované lze použít až při samotném výkonu zkoušky, podle pokynu zkoušejícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.