BSSn4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Kleiner (cvičící)
Mgr. Michal Tóth, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS405 Koncepce a metody výzkumu BSS && ! NOW ( BSS405 Koncepce a metody výzkumu BSS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventi kursu budou schopni naplánovat, připravit a provést empirický výzkum. Budou schopni konstruovat, aplikovat a testovat teorie v rámci výzkumu s malým i velkým N. Budou moci vybrat metodologie adekvátní jejich výzkumnému problému a argumentovat ve prospěch užití specifických metod. Budou tak připraveni nejen pro jejich magisterskou práci, ale pro jakoukoli výzkumnou práci v budoucnosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni plánovat, navrhovat a provádět empirický výzkum. Jejich schopnosti budou zahrnovat vývoj, aplikaci a testování teorií ve výzkumu malého i velkého rozsahu, což jim umožní připravit závěrečnou práci a další návrhy výzkumů v jejich budoucích nosných oblastech.
Osnova
 • - Bezpečnost jako předmět výzkumu
 • - Plánování a strategie výzkumu
 • - Designy výzkumu
 • - Dotazníky
 • - Rozhovor a obsahová analýza
 • - Kvantitativní analýza
 • - Modely a systémy
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 stran. ISBN 9788074191619. info
 • CIOFFI-REVILLA, Claudio A. Introduction to computational social science : principles and applications. London: Springer, 2014. xxxiii, 32. ISBN 9781447156604. info
 • BRINKMANN, Svend. Qualitative interviewing. New York: Oxford University Press, 2013. ix, 177. ISBN 9780199861392. info
 • GOERTZ, Gary a James MAHONEY. A tale of two cultures : qualitative and quantitative research in the social sciences. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012. viii, 238. ISBN 9780691149714. info
 • ROBSON, Colin. Real world research : a resource for users of social research methods in applied settings. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xxi, 586. ISBN 9781405182409. info
 • BURNHAM, Peter. Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xii, 370. ISBN 9780230019850. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a diskuse pracovního návrhu výzkumu.
Metody hodnocení
Celkové hodnocení se skládá ze tří částí:
- návrh výzkumu (20 bodů)
- závěrečná písemná zkouška (20 bodů)
- seminární úkoly (4x 5 bodů)

Z celkového maxima 60b je k absolvování zapotřebí získat alespoň 60% a ze závěrečného testu minimálně 7 bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.