BSSn4450 Militantní demokracie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje konceptu militantní demokracie a jeho důležitým součástem, včetně kritiky tohoto konceptu. Představuje hlavní dimenze užití militantní demokracie a jejich dopad (omezení svobody projevu, svobody shromažďování, svobodu volby zaměstnání apod.). Součástí předmětu jsou vybrané případové studie.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni zhodnotit soudobé diskuse o ochraně demokracie. Měli by být schopni kategorizovat jednotlivé nástroje militantní demokracie a charakterizovat jejich dopady na protiextremistickou politiku.
Osnova
 • Úvod do studia militantní demokracie; Vymezení konceptu militantní demokracie a jeho kritika; Označení a sledování nepřátel ze strany militantní demokracie; Omezení práva projevu a souvisejících práv nepřátel demokracie; Specifika potírání násilných postupů nepřátel demokracie; Diskursivní ochrana a ideové šíření demokracie Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070. URL info
  neurčeno
 • Kompletní a platný seznam literatury k předmětu je ve složce studijní materiály.
 • Militant democracy and its critics : populism, parties, extremism. Edited by Anthoula Malkopoulou - Alexander S. Kirshner. First published. Edinburgh: Edinburgh university press, 2019. vi, 256. ISBN 9781474445603. info
 • MAREŠ, Miroslav. How Does Militant Democracy Function in Combating Right-Wing Extremism? : A Case Study of Slovakian Militant Democracy and the Rise of Kotleba – People’s Party Our Slovakia. In Afshin Ellian, Bastiaan Rijpkema. Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy. 1. vyd. Cham: Springer, 2018. s. 61-76. Philosophy and Politics - Critical Explorations, vol. 7. ISBN 978-3-319-97003-5. doi:10.1007/978-3-319-97004-2_4. URL info
 • Militant democracy - political science, law and philosophy. Edited by Afshin Ellian - Bastiaan Rijpkema. Cham: Springer, 2018. xi, 193. ISBN 9783319970035. info
 • RIJPKEMA, Bastiaan. Militant democracy : the limits of democratic tolerance. Translated by Anna Asbury. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xi, 242. ISBN 9781138542969. info
 • The 'militant democracy' principle in modern democracies. Edited by Markus Thiel. Burlington, VT: Ashgate, 2009. viii, 428. ISBN 9780754671831. info
 • ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 256. ISBN 9788074000539. info
 • Defending democracy : reactions to extremism in interwar Europe. Edited by Giovanni Capoccia. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005. viii, 335. ISBN 0801887550. info
 • Militant democracy. Edited by András Sajó - Lorri Rutt Bentch. Utrecht: Eleven International, 2004. [vii], 262. ISBN 9077596046. info
 • KYSELA, Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. 120 s. ISBN 8072390783. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena důležitá témata, která jsou dále diskutována na seminářích formou stanovisek. Součástí seminářů jsou prezentace osnov seminárních prací studentů.
Metody hodnocení
Anotace předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s problematikou militantní demokracie. V předmětu bude představen tento koncept, jeho praktické využití i jeho kritika. Diskutovány budou otázky vymezení demokracie a jejích nepřátel (včetně jejich monitorování), omezování jejích práv a boje proti nim. Objasněny budou teoretické aspekty i reálné příklady ochrany demokracie v zahraničí a zvláště pak v ČR. V rámci předmětu (včetně referátů a seminárních prací) budou akceptovány i normativní politologické přístupy. Zakončení a hodnocení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou. Její hodnocení sestává ze čtyř řádných částí. První částí je seminární stanovisko, druhou referát, který je úzce propojen s třetí částí, jíž je seminární práce, a čtvrtou závěrečné ústní přezkoušení. Za seminární stanovisko je možné získat 6 bodů, za referát 6 bodů, za seminární práci 18 bodů a za závěrečné ústní přezkoušení 30 bodů. Z každé ze čtyřo řádných částí hodnocení je třeba mít alespoň ¼ bodů. Nad rámec bodů ze řádné části může vyučující udělit 1-6 bodů za aktivní vystupování v seminárních diskusích. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Seminární stanovisko je možné mít v určených seminářích v první části semestru. Seminární stanovisko je možné mít pouze jedno. Stanovisko je stručným shrnutím názoru autora/autorky k jednomu z témat, která budou zadána na počátku semestru (kdy je třeba se k nim i přihlásit). Stanovisko (či jeho závěry) je třeba prezentovat na určeném semináři a diskutovat o něm, bude-li to vyučující vyžadovat. Stanovisko musí obsahovat jasný názor autora/autorky na položenou otázku, který bude logicky vyargumentován. S ohledem na položené otázky je přípustný i normativní odborný přístup. Ke stanovisku je zpravidla třeba nalézt prameny nad rámec zadané a doporučené literatury. Není vyžadována power-pointová prezentace stanoviska. Stanovisko je třeba odevzdat písemně v rozsahu cca 2400-3600 znaků (včetně mezer) do odevzdávárny předmětu v IS MU nejpozději 6 hodin před začátkem semináře. Referát představuje prezentaci pojetí seminární práce na semináři (představení problému, struktura práce, teoreticko-metodologické základy, zdroje a předpokládaná zjištění). Referát je možné prezentovat v určených týdnech semestru. Referát je třeba zpracovat v elektronické (zpravidla power-pointové) verzi. Termín prezentace referátu určí vyučující. Seminární práce se má odborně zabývat tématem se vztahem k obsahu předmětu, možná je i vazba na téma jednoho ze stanovisek. Přesné téma referátu/seminární práce je třeba dohodnout s vyučujícím na počátku semestru (do poloviny října). Seminární práce musí mít rozsah kolem 36 000 znaků (včetně mezer, tolerance +/- 500 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Referát a seminární práci mohou zpracovat i dva studenti/studentky (v takovém případě je rozsah práce kolem 45 000 znaků (včetně mezer, tolerance +/- 500 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Termín odevzdání je do 3. 1. do příslušné odevzdávárny v IS MU. Práce odevzdané v pozdějším termínu nebudou hodnoceny. Po odevzdání a ohodnocení nelze práci přepracovat. Na práci bude hodnocena její originalita v českém prostředí, logika zvolené struktury a argumentace, využití zdrojů a formální a jazyková stránka. Ústní přezkoušení pokrývá odpřednášenou látku a zadanou literaturu. Otázky jsou otevřené a jsou zaměřeny na schopnost odborného vysvětlení problematiky a jejího rozboru na základě nastudovaných znalostí. Ústní přezkoušení se uskuteční ve zkouškovém období (v případě zájmu je možný i předtermín). V závěrečných týdnech semestru budou prezentovány případové studie k problematice militantní demokracie, po kterých následuje diskuse v rámci semináře. V této souvislosti je třeba upozornit, že účast na seminářích je dle studijního řádu MU povinná a bude omluvena pouze z řádných důvodů. Účast bude kontrolována a neomluvená neúčast bude mít za následek neabsolvování předmětu. V případě odpovídajících pokynů z univerzitního anebo fakultního vedení bude část předmětu (včetně součástí zkoušky) realizována on-line.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/BSSn4450