BSSn4463 Komparativní trestní politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS463 Komparat. trest. politika && ! NOW ( BSS463 Komparat. trest. politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentky a studenti se seznámí s problematikou trestní politiky v mezinárodním srovnání, se základními modely trestního práva a trestní politiky.
Výstupy z učení
Studenti se naučí orientovat v základních trestních systémech ve světě a využívat metody srovnávacího zkoumání při studiu systémů trestního práva a trestní politiky.
Osnova
  • 1. Úvod do srovnávacího studia trestní politiky; 2. Vymezení předmětu, základní terminologie, vztah k ostatním oborům; 3. Metody srovnávacího zkoumání trestního práva a trestní politiky; 4. Vývoj, prameny, úskalí a cíle srovnávacího zkoumání trestní politiky; 5.Klasifikace modelů (systémů) trestního práva a trestní politiky; 6. Charakteristika trestních systémů vybraných zemí; 7. Akuzační a inkviziční systém trestního procesu; 8. Europeizace trestního práva; 9. Nové trendy v trestní politice; 10. Seminář; 11. Seminární vystoupení; 12. Písemný test
Literatura
    povinná literatura
  • POKORNÝ, Ladislav. Úvod do trestněprávní komparatistiky. první. Praha: Auditorium, 2010. 120 s. Auditorium. ISBN 978-80-87284-06-3. URL info
    doporučená literatura
  • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
  • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
  • HUNGR, Pavel. Srovnávací právo : právní kultury. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 130 s. ISBN 9788086575728. info
  • INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost :ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy. Translated by Vladimír Drábek. Praha: Victoria Publishing, 1994. xvii, 795. ISBN 80-85605-30-9. info
Výukové metody
Přednášky, seminář, včetně esejů
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která sestává ze dvou částí – zpracování seminární práce a závěrečného písemného přezkoušení. Studenti obdrží hodnocení na základě následujících komponentů: 1/3 seminární práce a referát, 2/3 závěrečná písemná zkouška. 1. Zpracování seminární práce a její odevzdání v řádném termínu (nejpozději do 15. května) na téma, které si student/studentka zvolí z nabídnutého okruhu, případně dohodne s vyučujícím v průběhu semestru. Rozsah práce je cca 1O – 15 stran. Práce musí být odevzdána v elektronické podobě do odevzdávárny v IS a na e-mail vyučujícího. Na práce odevzdané po termínu nebude brán zřetel. Na práci se hodnotí invence, schopnost nalezení relevantních problémů v rámci tématu, to, jak logicky je práce strukturována a zda citace a poznámky odpovídají normám. K seminární práci je třeba vyhledat širší spektrum zdrojů než pouze zadanou literaturu. Práce musí být prezentována referátem na semináři. 2. Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá odpřednášenou látku a základní zadanou literaturu, otázky mají testovou formu se čtyřmi nabízenými možnostmi odpovědi, z nichž nemusí být žádná správná, či správných může být libovolný počet). Hodnocení: 56-60 bodů: A, 51-55 bodů: B, 46-50 bodů: C, 41-45 bodů: D, 36-40 bodů: E, 35 a méně: F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.