ENSb1111 Seminář k bakalářské práci II

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Černý (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Patrik Gažo (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Péter Szabó, Ph.D. M.A. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ENSb1111/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
ENSb1111/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý
ENSb1111/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
ENSb1111/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
ENSb1111/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
ENSb1111/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Gažo
ENSb1111/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
ENSb1111/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Vlašín Johanisová
ENSb1111/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Krajhanzl
ENSb1111/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Malý Blažek
ENSb1111/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Medek
ENSb1111/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
ENSb1111/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ľ. Slovák
ENSb1111/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
ENSb1111/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Szabó
ENSb1111/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
Předpoklady
! ENS111 Seminář k bakalářské práci II &&! NOW ( ENS111 Seminář k bakalářské práci II )&&( ENSb1110 Seminář k bakalářské práci I || ENS110 Seminář k bakalářské práci I )
Předmět si studenti zapisují v semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předměty ENSb1110 a ENSb1111 zapisuje student, který chce obor Environmentální studia ukončit bakalářskou prací. Předmět ENSb1110 je prerekvizitou pro zápis ENSb1111, ENSb1111 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 6. semestr studia).
Výstupy z učení
Student předmětu:
- bude schopen formulovat v oboru environmentální studia relevantní výzkumný problém a na něj navázanou výzkumnou otázku
- dokáže připravit rešeršní studii k vybranému problému a formulovat algoritmus výběru jednotlivých zdrojů
- schopen vytvořit výzkumný design odpovídající zvolené výzkumné otázce a problému, tak aby odpovídal výzkumnému záměru a reflektoval dosavadní poznatky z dané oblasti
- realizovat samotný výzkum
- dokáže napsat odborný text představující výsledky výzkumu a zároveň kotvící v některé z existujících teorií vázaných na zvolený problém
- obhájit takto realizovaný a do odborného textu přetavený výzkum před odborně-kritickým posouzením vedoucího a oponenta
- shrnout výsledky výzkumu do prezentace a diskutovat výsledky (včetně interpretace)
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Informace učitele
Uvedený studijní plán vyjadřuje model jednooborového studijního programu. V případě, že student studuje dvouoborový program, studijní plán je konstruován obdobně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.