EVS803 Political Systems of the EU Members States

Faculty of Social Studies
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Sat 12. 5. 10:00–11:40 P52
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Politické systémy členských států EU navazuje na předmět Komparace politických systémů. Na základě již získaných teoretických znalostí v oblasti srovnávací politologie bude výuka předmětu orientována na seznámení s významnými politickými zeměmi západní a střední Evropy. Pozornost bude věnována institucionální i procesuální podobě politických systémů vybraných zemí. Sledovány budou základní politické instituce a jejich vazby na rovině celostátního politického systému a v nezbytné míře bude pozornost věnována rovněž regionálnímu členění jednotlivých států. Součástí předmětu bude rovněž seznámení se základními politickými stranami a stranickými systémy sledovaných zemí. Součástí práce v předmětu bude rovněž vypracování písemné seminární práce, která prověří nejen znalosti zvolených předmětů komparace (politických či stranických systémů), ale také schopnost jejich srovnávání. Předmět rozvíjí na základě jednotlivých případových studií zemí západní a střední Evropy poznatky a schopnosti týkající se srovnávací politologie v oblasti politických a stranických systémů. Struktura kursu kombinuje dvě hlediska. Země jsou jednak řazeny v určitých geopolitických celcích, jednak řazení částečně reflektuje rozdělení modelů evropských demokracií na presidentské (semiprezidentské) a parlamentní demokracie. Student se tak nejdříve seznámí s politickým systémem Francie jako takřka ideálním typem semiprezidentské demokracie, pak bude následovat politický systém Velké Británie, který představuje naopak vzorový model parlamentní demokracie. V další části kursu dojde k seznámení s dvěma politickými systémy německy hovořících zemí: racionalizovaným parlamentarismem v Německu a rakouským politickým systémem. Další látku budou představovat konsociační demokracie Belgie, Nizozemí a Lucemburska. Pozornost bude rovněž věnována skandinávským parlamentním demokraciím (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko). V další části kursu bude pozornost věnována politickým systémům států jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko). Na závěr bude zařazena látka týkající se vybraných politických systémů tzv. nových členských zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, pobaltské státy).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Francie 2. Velká Británie 3. Německo a Rakousko 4. Belgie, Nizozemí a Lucembursko 5. Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko 6. Itálie 7. Španělsko, Portugalsko 8. Česká republika a Slovensko 9. Maďarsko, Polsko a Slovinsko 10. Pobaltské státy
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2007/EVS803