MVZ421 Energy Security

Faculty of Social Studies
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eltay Dilbazi (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Wed 16:00–17:40 U42
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz je zaměřen na problematiku energetické bezpečnosti a geopolitické dopady závislosti vyspělých zemí na energetických zdrojích ležících mimo jejich území. Komparativní metodou budou demonstrovány vztahy mezi hlavními světovými centry hospodářského rozvoje a největšími producenty klíčových energetických surovin. V první části kurzu bude provedena analýza a posouzení struktury energetických zdrojů, které k dosahování svého růstu využívají nejvyspělejší státy světa (G7). Na základě této analýzy budou identifikovány hlavní rizikové faktory, jež ovlivňují jejich energetickou bezpečnost. Především bude posouzeno do jaké míry jsou tyto státy závislé na importu energetických surovin a o jaké komodity se jedná. Budou sledovány trendy ve vývoji energetické bezpečnosti s ohledem na celosvětový růst spotřeby energií a s ohledem na vývoj v oblastech odkud pochází největší procento importovaných energetických surovin. Do srovnávací analýzy budou zahrnuty také různé strategie, které volí pro zajištění vlastní energetické bezpečnosti jednotlivé státy (USA) a uskupení států (EU). V souvislosti s dominantním zastoupením ropy a zemního plynu jako hlavních energetických komodit bude zvláštní pozornost věnována vývozcům ropy a jejich postupu v rámci OPEC a také vlivu těžební politiky těchto států na světové ceny a tvorbu HDP u takových producentů jako např. Rusko. V kurzu je zahrnuta také problematika stabilního a bezpečného transportu energetických surovin ze zdrojových zemí k odběratelům.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Uvedení do problematiky, hlavní metodologická východiska. 2. Energetické zdroje, bohatství a moc v historické perspektivě. 3. Trendy energetické spotřeby a centra světového hospodářského rozvoje. 4. Ropa jako zdroj bohatství a důvod k válce. 5. OPEC, ceny ropy a růst HDP: producenti vs. konzumenti. 6. Perský záliv a pokušení získání největšího dílu ropného „koláče“. 7. Spor o ropné bohatství Kaspického moře. 8. Zemní plyn – komodita globálního energetického trhu: plynovody a LNG v geopolitice mocností. 9. Konvenční suroviny a výzva obnovitelných zdrojů energie. 10. Energetická bezpečnost a strategie jejího zajištění z perspektivy USA. 11. Energetická bezpečnost a strategie jejího zajištění z perspektivy EU. 12. Energetická bezpečnost mimo euroamerickou oblast.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet bude udělen na základě celkového bodového hodnocení studenta, které bude průběžné po celou dobu konání předmětu. Pro udělení zápočtu je nezbytná aktivní účast na seminářích, absolvování průběžného i zápočtového testu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2008/MVZ421