MVZ714 Geopolitics

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Sat 9. 12. 10:40–12:10 P52
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz je zaměřen na výklad geopolitiky jako jedné z prvních velkých teorií mezinárodních vztahů. Sleduje definici pojmu geopolitika od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti. Všímá si metodologických kořenů této teorie, která čerpala inspiraci z geografického determinismu a sociálního darwinismu. Důraz je kladen na vysvětlení základních rozdílů v chápání geopolitiky mezi reprezentanty německé Geopolitik, především F. Ratzelem a K. Haushoferem na straně jedné a reprezentanty anglosaské Geopolitics a to zejména H. J. Mackinderem, A. T. Mahanem a N. Spykmanem na straně druhé.
Syllabus (in Czech)
  • Uvedení do problematiky.Geopolitika a politická geografie vzájemná relace těchto pojmů, (R. Kjellén a vznik pojmu geopolitika). Německá Geopolitik organický charakter státu. F. Ratzel, K. Haushofer vztah státu k životnímu prostoru a právo na hledání přirozených hranic. Anglosaská Geopolitics motivace jednání států a geostrategie. A. T. Mahan dělení světové mocenské rovnováhy na mořskou a pozemní moc. H. J. Mackinder Heartland. N. Spykman Rimland. S. Cohen geostrategické a geopolitické regiony. Ruské geopolitické myšlení.A. P. Tsygankov postsovětská geopolitika a fenomén euroasijského prostoru.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečná zkouška písemný test: Písemného testu se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří obdrželi minimálně 15 bodů za odevzdanou seminární práci. Testové otázky budou otevřené a budou vycházet z plného rozsahu uvedené povinné literatury. Celkový rozsah testu: 6 otázek, maximální počet bodů za každou z nich 5 bodů. Pro absolvování testu je nutné získat alespoň 18 bodů. Délka zkoušky 60 minut.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/MVZ714