MVZ808 Geopolitics

Faculty of Social Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Fri 14. 12. 12:40–14:10 P21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz je zaměřen na výklad geopolitiky jako jedné z prvních velkých teorií mezinárodních vztahů. Sleduje definici pojmu geopolitika od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti. Všímá si metodologických kořenů této teorie, která čerpala inspiraci z geografického determinismu a sociálního darwinismu. Důraz je kladen na vysvětlení základních rozdílů v chápání geopolitiky mezi reprezentanty německé „Geopolitik“, především F. Ratzelem a K. Haushoferem na straně jedné a reprezentanty anglosaské „Geopolitics“ a to zejména H. J. Mackinderem, A. T. Mahanem a N. Spykmanem na straně druhé. Další část kurzu je věnována výkladu geopolitiky, který nabízejí ruští autoři A. P. Tsygankov, V. A. Kolosov, N. S. Mironenko a A. Dugin. Francouzskou geopolitickou školu reprezentují Y. Lacoste, R.-J. Dupuy, P.-M. Gallois, M. Korinman.
Syllabus (in Czech)
  • Uvedení do problematiky.Geopolitika a politická geografie vzájemná relace těchto pojmů, (R. Kjellén a vznik pojmu geopolitika). Německá Geopolitik organický charakter státu. F. Ratzel, K. Haushofer vztah státu k životnímu prostoru a právo na hledání přirozených hranic. Anglosaská Geopolitics motivace jednání států a geostrategie. A. T. Mahan dělení světové mocenské rovnováhy na mořskou a pozemní moc. H. J. Mackinder Heartland. N. Spykman Rimland. S. Cohen geostrategické a geopolitické regiony. Ruské geopolitické myšlení.A. P. Tsygankov postsovětská geopolitika a fenomén euroasijského prostoru.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečná zkouška písemný test: Písemného testu se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří obdrželi minimálně 15 bodů za odevzdanou seminární práci. Testové otázky budou otevřené a budou vycházet z plného rozsahu uvedené povinné literatury. Celkový rozsah testu: 6 otázek, maximální počet bodů za každou z nich 5 bodů. Délka zkoušky 60 minut.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2007/MVZ808