POLb1012 Diplomový seminář k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Vodová (přednášející)
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL147 Diplomový seminář && ! NOW ( POL147 Diplomový seminář )
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétního tématu a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech, jež definuje studijní program. Podrobná informace k podobě diplomové práce je dostupná na webu katedry.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti:
- Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání
- Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum
- Sbírat a zaznamenávat data
- Analyzovat a interpretovat data
- Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání
- Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Osnova
  • Předmět probíhá formou pravidelných individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí práce na základě zhodnocení hrubé verze textu práce (práce by měla být hotova z cca 80-90 % - a to jak z hlediska rozsahu, tak kvalitou samotného rukopisu) vloženého v termínu stanoveném katedrou do Odevzdávárny Diplomového semináře v ISu. Na základě zpětné vazby poskytnuté vedoucím práce je potom práce dokončena a odevzdána do Archívu závěrečné práce v ISu. Termíny pro odevzdání hrubé a finální verze diplomové práce stanovuje katedra ve svém termináři vždy na začátku daného semestru. Terminář je dostupný na webové stránce katedry v sekci Harmonogram SZZ. Přistoupení k obhajobě a SZZ je podmíněno získáním zápočtu z Diplomového semináře. Hrubá verze práce tak musí být odevzdána v předem stanoveném termínu a vedoucí práce posoudí způsobilost rukopisu v jeho pre-finální fázi. Pokud z nějakého důvodu student/ka nedodrží termín odevzdání hrubé verze práce (nebo po posouzení vedoucím zápočet nezíská), stále má možnost předmět Diplomový seminář v daném semestru ukončit a získat za něj ECTS kredity. Po dohodě s vedoucím práce je možné hrubou (či finální) verzi textu vložit do konce zkouškového období, resp. do začátku následujícího semestru. V takovém případě ale student/ka k obhajobě a SZZ může přistoupit nejdříve v řádném termínu následujícího semestru.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce na základě hodnocení textu práce vloženého v daném termínu do Odevzdávárny Diplomového semináře v IS (detaily viz výše)
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.