POLn4004 Koncepty v moderní politické filosofii

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sylvie Bláhová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Schopnost číst texty v anglickém jazyce (tzn. pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento předmět bude sestávat z krátkých přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z krátkých písemných příprav. Předpokládá se, že studenti/tky budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován hlavním problémům a politickým fenoménům odrážejícím se v politické filosofii 20. a 21. století. Po úvodním seznámení s výkladovým rámcem předmětu a přehledem základních otázek politické teorie v liberálních demokraciích následují tři tematické bloky, strukturované okolo základních politických pojmů. V prvním bloku bude pozornost věnována tématům jako suverenita, autorita, legitimita, nacionalismus či politická reprezentace, ve druhém pak přejdeme k diskusi o spravedlnosti jak v rámci politické teorie liberalismu, tak i z pozic k liberalismu kritických. Poslední blok bude věnován rychle se rozvíjející výměně v rámci tzv. mezinárodní či globální politické teorie, tj. možnosti či nutnosti aplikovat poznatky politické filosofie i mimo hranice teritoriálně uzavřeného státu, či přímo bez ohledu na tyto hranice. Kombinace přednášek a seminárních diskusí bude doplněna o dva plnohodnotné debatní semináře.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:
prokázat pokročilé systematické znalosti o soudobé politické filosofii, konkrétně hlavních příspěvcích, pozicích a argumentech
analyzovat, srovnávat a kriticky posuzovat jak jednotlivé politické fenomény, tak jejich vzájemnou provázanost
porozumět příčinám existence odlišných normativních (politických) perspektiv, z nichž vyvěrají konkrétní veřejné debaty a v důsledku i politická opatření

syntetizovat konkrétní filosofické pozice a samostatně vytvářet argumenty, které se týkají současných politických problémů a trendů
Osnova
 • 1. Morální pluralismus a deep disagreement v ústavní demokracii
 • 2. Základní otázky politické teorie demokracie. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva
 • I. Demokracie jako neuzavřená výzva
 • 3. Stát a suverenita
 • 4. Moc, autorita a legitimita
 • 5. Národy, nacionalismus a multikulturalismus
 • 6. Pluralismus, tolerance a diverzita
 • 7. Politická reprezentace v demokracii
 • II. Spravedlnost: Od (re)distribuce statků ke strukturálnímu znevýhodnění
 • 8. Férovost, rovnost, redistribuce: zdraví a nerovnost, sociální determinanty zdraví
 • 9. Debatní seminář I
 • 10. Svoboda a individuální práva: kapitalismus, znečištění, věřejné ospravedlnění
 • 11. (Zne)uznání a sociální/politické vyloučení
 • III. Mimo hranice státu
 • 12. Globalizace a mezinárodní politická teorie: lidská práva globálních chudých
 • 13. Debatní seminář II
Literatura
  povinná literatura
 • Talisse, Robert B. Democracy and Moral Conflict. Cambridge: Cambridge UP, 2009, s. 11–41
 • Rawls, John. Oblast politična a překrývající konsensus. Reflexe, 24, 2003, s. 41-67
 • Uhde, Zuzana. „Proč jsou kvóty strašákem?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7(1), 2006, s. 6–10
 • LÁNSKÝ, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? : k jednomu problému modernity. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 217 stran. ISBN 9788070074398. info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • LUPTÁK, Ľubomír, Petra L BURZOVÁ, Ondřej HEJNAL, Petr KRČÁL, Petr KUPKA, Jiří MERTL, Vladimír NAXERA, Michal RŮŽIČKA, Ondřej STULÍK, Petr VAŠÁT, Loïc J D WACQUANT a Václav WALACH. Neoliberalismus a marginalita. Studie z českého reálkapitalismu. První vydání. Brno: Doplněk, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7239-314-5. info
 • SKINNER, Quentin. O státě. Translated by Jakub Jinek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2012. 119 s. ISBN 9788072984466. info
 • SCHMITT, Carl. Politická theologie : čtyři kapitoly k učení o suverenitě. Translated by Jan Kranát - Otakar Vochoč. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2012. 52 stran. ISBN 9788072984015. info
 • ROSANVALLON, Pierre. Democratic legitimacy : impartiality, reflexivity, proximity. Translated by Arthur Goldhammer. Princeton: Princeton University Press, 2011. 235 p. ISBN 9780691149486. info
 • WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Na počátku byl čin : realismus a moralismus v politické diskusi. Edited by Geoffrey Hawthorn, Translated by Tomáš Hejduk. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 278 s. ISBN 9788087378854. info
 • LEGUTKO, Ryszard. Ošklivost demokracie a jiné eseje. Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Josef Mlejnek. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 322 s. ISBN 9788073251840. info
 • The Oxford handbook of political theory. Edited by John S. Dryzek - Bonnie Honig - Anne Phillips - Robert E. Goodin. Oxford: Oxford University Press, 2006. xiii, 883. ISBN 9780199548439. info
 • LUKES, Steven. Power : a radical view. 2nd ed. London: Palgrave, 2005. viii, 192. ISBN 0333420926. info
 • BARŠOVÁ, Andrea a Pavel BARŠA. Přistěhovalectví a liberální stát : imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 308 s. ISBN 8021038756. info
 • BARRY, Brian. Why social justice matters. Malden, MA: Polity, 2005. xii, 323. ISBN 0745629938. info
 • HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 8086429202. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003. 347 s. ISBN 80-7325-020-9. info
 • RAWLS, John. Justice as fairness : a restatement. Edited by Erin Kelly. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2001. xviii, 214. ISBN 0674005112. info
 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. 1. vydání. Brno: CDK, 1999. 330 s. ISBN 80-85959-52-6. info
 • FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996. 303 s. info
  neurčeno
 • Gaus, Gerald. 2010. The Idea and Ideal of Capitalism. In: George G. Brenkert a Tom L. Beauchamp (eds.), The Oxford Handbook of Business Ethics. Oxfrod: Oxford UP, 73–99
 • Dufek, Pavel. 2022. “Reconciling Cosmopolitan Theory and Policy Practice? Responsible Cosmopolitan State as a Transition Category.”
 • COWEN, Nick. Neoliberal social justice : Rawls unveiled. Cheltenham, UK: Edward Elgar publishing, 2021. xi, 231. ISBN 9781800374539. info
 • DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : perspektiva politické filosofie. Vydání první. Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou, 2019. 308 stran. ISBN 9788021091665. URL info
 • MAIR, Peter. Ruling the void : the hollowing of western democracy. 1st pub. New York: Verso, 2013. xviii, 174. ISBN 9781781680995. info
 • Sociální kritika v éře globalizace : odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Edited by Marek Hrubec, Translated by Martin Brabec. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 9788070072868. info
Výukové metody
Přednášky, position papery, debatní hodina, seminární diskuse
Metody hodnocení
Poznámka: Pro podrobnosti stran jednotlivých bodů viz sylabus předmětu ve Studijních materiálech.

(1) Tři písemné přípravy („position papery“) vycházející z povinné literatury. Přípravy budou reflektovat texty primárního typu (označené v sylabu hvězdičkou), jejich úspěšné sepsání ovšem předpokládá znalost veškeré povinné literatury (tj. i shrnující, pokud taková u tématu figuruje), a budou tak také hodnoceny. Pokud je hvězdičkou označeno textů víc, student/ka si může vybrat, na který se podrobně zaměří.

(2) Aktivita v hodinách, hodnocena vždy 0–1 bodem. Maximálně 8 bodů, z nichž se do závěrečného hodnocení budou oficiálně započítávat 0–4 body, případné další (1–4) body za aktivitu jsou bonusové.

(3) Aktivní účast v jedné ze dvou politicko-filosofických diskusí Důležitá poznámka: Účast v diskusním semináři je povinná, případné získané body (0–3) jsou ovšem navíc k celkovému hodnocení – tj. úspěch v debatě může v hodnocení pomoci, neúspěch nemůže uškodit.
Témata diskusí budou finalizována na začátku semestru.

(4) A. Ústní přezkoušení po skončení výuky, ověřující základní požadované znalosti i pochopení souvislostí mezi probíranými pozicemi a hlavními argumenty. Přezkoušení sestávající ze dvou hlavních a případně doplňujících otázek bude vycházet z povinné literatury (označené v tomto sylabu tučně) a z obsahu přednášek a seminářů. Výkon studenta/tky bude hodnocen 0–24 body

NEBO

B. Závěrečný esej o rozsahu 20-25 normostran na téma související s obsahem předmětu a konzultované s vyučujícími, hodnocený 0–24 body.

Stupnice hodnocení: A 40–37 bodů; B 36–33 bodů; C 32–30 bodů; D 29–27 bodů; E 26–24 bodů; F 23 bodů a méně
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností:

Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.