POLn4004 Koncepty v moderní politické filosofii

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Kokešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ján Tomaštík (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Schopnost číst texty v anglickém jazyce (tzn. pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento předmět bude sestávat z krátkých přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z krátkých písemných příprav. Předpokládá se, že studenti/tky budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován hlavním problémům a politickým fenoménům odrážejícím se v politické filosofii 20. a 21. století. Po úvodním seznámení s výkladovým rámcem předmětu a přehledem základních otázek politické teorie v liberálních demokraciích následují tři tematické bloky, strukturované okolo základních politických pojmů. V prvním bloku bude pozornost věnována tématům jako suverenita, autorita, legitimita, nacionalismus či politická reprezentace, ve druhém pak přejdeme k diskusi o spravedlnosti jak v rámci politické teorie liberalismu, tak i z pozic k liberalismu kritických. Poslední blok bude věnován rychle se rozvíjející výměně v rámci tzv. mezinárodní či globální politické teorie, tj. možnosti či nutnosti aplikovat poznatky politické filosofie i mimo hranice teritoriálně uzavřeného státu, či přímo bez ohledu na tyto hranice. Kombinace přednášek a seminárních diskusí bude doplněna o dva plnohodnotné debatní semináře.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:
prokázat pokročilé systematické znalosti o soudobé politické filosofii, konkrétně hlavních příspěvcích, pozicích a argumentech
analyzovat, srovnávat a kriticky posuzovat jak jednotlivé politické fenomény, tak jejich vzájemnou provázanost
porozumět příčinám existence odlišných normativních (politických) perspektiv, z nichž vyvěrají konkrétní veřejné debaty a v důsledku i politická opatření

syntetizovat konkrétní filosofické pozice a samostatně vytvářet argumenty, které se týkají současných politických problémů a trendů
Osnova
 • 1. Morální pluralismus a deep disagreement v ústavní demokracii
 • 2. Základní otázky politické teorie demokracie. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva
 • I. Demokracie jako neuzavřená výzva
 • 3. Stát a suverenita
 • 4. Moc, autorita a legitimita
 • 5. Národy, nacionalismus a multikulturalismus
 • 6. Pluralismus, tolerance a diverzita
 • 7. Politická reprezentace v demokracii
 • II. Spravedlnost: Od (re)distribuce statků ke strukturálnímu znevýhodnění
 • 8. Férovost, rovnost, redistribuce: zdraví a nerovnost, sociální determinanty zdraví
 • 9. Debatní seminář I
 • 10. Svoboda a individuální práva: proč na svobodě záleží
 • 11. (Zne)uznání a strukturální nespravedlnost: sociální a politické vyloučení
 • III. Mimo hranice státu
 • 12. Globalizace a mezinárodní politická teorie: lidská práva globálních chudých
 • 13. Debatní seminář II
Literatura
  povinná literatura
 • Talisse, Robert B. Democracy and Moral Conflict. Cambridge: Cambridge UP, 2009, s. 11–41
 • Gaus, Gerald. “On the Difficult Virtue of Minding One’s Own Business: Towards the Political Rehabilitation of Ebenezer Scrooge.” The Philosopher 5 (1997), 24–28
 • Rawls, John. Oblast politična a překrývající konsensus. Reflexe, 24, 2003, s. 41-67
 • Uhde, Zuzana. „Proč jsou kvóty strašákem?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7(1), 2006, s. 6–10
 • LÁNSKÝ, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? : k jednomu problému modernity. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 217 stran. ISBN 9788070074398. info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • LUPTÁK, Ľubomír, Petra L BURZOVÁ, Ondřej HEJNAL, Petr KRČÁL, Petr KUPKA, Jiří MERTL, Vladimír NAXERA, Michal RŮŽIČKA, Ondřej STULÍK, Petr VAŠÁT, Loïc J D WACQUANT a Václav WALACH. Neoliberalismus a marginalita. Studie z českého reálkapitalismu. První vydání. Brno: Doplněk, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7239-314-5. info
 • SKINNER, Quentin. O státě. Translated by Jakub Jinek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2012. 119 s. ISBN 9788072984466. info
 • SCHMITT, Carl. Politická theologie : čtyři kapitoly k učení o suverenitě. Translated by Jan Kranát - Otakar Vochoč. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2012. 52 stran. ISBN 9788072984015. info
 • ROSANVALLON, Pierre. Democratic legitimacy : impartiality, reflexivity, proximity. Translated by Arthur Goldhammer. Princeton: Princeton University Press, 2011. 235 p. ISBN 9780691149486. info
 • WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Na počátku byl čin : realismus a moralismus v politické diskusi. Edited by Geoffrey Hawthorn, Translated by Tomáš Hejduk. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 278 s. ISBN 9788087378854. info
 • Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Edited by Aleš Gerloch - Jan Wintr. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 378 s. ISBN 9788073801922. info
 • LEGUTKO, Ryszard. Ošklivost demokracie a jiné eseje. Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Josef Mlejnek. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 322 s. ISBN 9788073251840. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2008. 559 s. mimo edice. ISBN 978-80-7367-094-8. URL info
 • Sociální kritika v éře globalizace : odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Edited by Marek Hrubec, Translated by Martin Brabec. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 9788070072868. info
 • The Oxford handbook of political theory. Edited by John S. Dryzek - Bonnie Honig - Anne Phillips - Robert E. Goodin. Oxford: Oxford University Press, 2006. xiii, 883. ISBN 9780199548439. info
 • LUKES, Steven. Power : a radical view. 2nd ed. London: Palgrave, 2005. viii, 192. ISBN 0333420926. info
 • BARŠOVÁ, Andrea a Pavel BARŠA. Přistěhovalectví a liberální stát : imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 308 s. ISBN 8021038756. info
 • BARRY, Brian. Why social justice matters. Malden, MA: Polity, 2005. xii, 323. ISBN 0745629938. info
 • Handbook of political theory. Edited by Gerald F. Gaus - Chandran Kukathas. London: Sage Publications, 2004. xvi, 448. ISBN 0761967877. info
 • HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 8086429202. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003. 347 s. ISBN 80-7325-020-9. info
 • RAWLS, John. Justice as fairness : a restatement. Edited by Erin Kelly. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2001. xviii, 214. ISBN 0674005112. info
 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. 1. vydání. Brno: CDK, 1999. 330 s. ISBN 80-85959-52-6. info
 • FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996. 303 s. info
  neurčeno
 • Brennan, Jason. 2012. Libertarianism: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford UP
 • DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : perspektiva politické filosofie. Vydání první. Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou, 2019. 308 stran. ISBN 9788021091665. info
 • MAIR, Peter. Ruling the void : the hollowing of western democracy. 1st pub. New York: Verso, 2013. xviii, 174. ISBN 9781781680995. info
Výukové metody
Přednášky, position papery, debatní hodina, seminární diskuse
Metody hodnocení
Poznámka: Pro podrobnosti stran jednotlivých bodů viz sylabus předmětu ve Studijních materiálech.

(1) Tři písemné přípravy („position papery“) vycházející z povinné literatury. Přípravy budou reflektovat texty primárního typu (označené v sylabu hvězdičkou), jejich úspěšné sepsání ovšem předpokládá znalost veškeré povinné literatury (tj. i shrnující, pokud taková u tématu figuruje), a budou tak také hodnoceny. Pokud je hvězdičkou označeno textů víc, student/ka si může vybrat, na který se podrobně zaměří.

(2) Aktivita v hodinách, hodnocena vždy 0–1 bodem. Maximálně 8 bodů, z nichž se do závěrečného hodnocení budou oficiálně započítávat 0–4 body, případné další (1–4) body za aktivitu jsou bonusové.

(3) Aktivní účast v jedné ze dvou politicko-filosofických diskusí Důležitá poznámka: Účast v diskusním semináři je povinná, případné získané body (0–3) jsou ovšem navíc k celkovému hodnocení – tj. úspěch v debatě může v hodnocení pomoci, neúspěch nemůže uškodit.
Témata diskusí budou finalizována na začátku semestru.

(4) A. Ústní přezkoušení po skončení výuky, ověřující základní požadované znalosti i pochopení souvislostí mezi probíranými pozicemi a hlavními argumenty. Přezkoušení sestávající ze dvou hlavních a případně doplňujících otázek bude vycházet z povinné literatury (označené v tomto sylabu tučně) a z obsahu přednášek a seminářů. Výkon studenta/tky bude hodnocen 0–24 body

NEBO

B. Závěrečný esej o rozsahu 20-25 normostran na téma související s obsahem předmětu a konzultované s vyučujícími, hodnocený 0–24 body.

Stupnice hodnocení: A 40–37 bodů; B 36–33 bodů; C 32–30 bodů; D 29–27 bodů; E 26–24 bodů; F 23 bodů a méně
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.