ZURn4108 Deskriptivní analýza kvantitativních dat

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Klára Smejkal (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Karolína Bieliková (cvičící)
Mgr. Jana Blahošová (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy práce s kvantitativními daty statistické analýzy dat používané v mediálním výzkumu za pomoci programů MS Excel a SPSS. Zaměřuje se především na základní zpracování a dat, jejich typy a práci s nimi, na práci s datovými soubory a proměnnými (vytvoření souborů, zavádění a čištění dat, exporty a importy dat, operace se soubory, transformace dat, vytváření nových proměnných, selekce případů apod.) a se způsoby základní deskriptivní analýzy dat (popisná statistika). Předmět se zároveň soustředí na reportování popisných analýz a jejich interpretaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- umět vytvořit datovou matici v Excelu a v SPSS, editovat a transformovat data,
- exportovat a importovat data a datové sety,
- znát metody a základní postupy popisné statistické analýzy dat,
- umět používat statistický software SPSS pro základní popisnou analýzu dat
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu: cíle a obsah.
 • 2. Logika kvantitativního výzkumu, empirická kvantitativní data. Typy proměnných a jejich atributy.
 • 3. Práce s daty v Excelu: tvorba a úprava proměnných, import a export dat.
 • 4. Práce s daty v SPSS: tvorba a úprava proměnných, import a export dat.
 • 5. Základy univariační analýzy, čistění dat. Rozložení kategorických dat a spojitých dat a jejich charakteristiky.
 • 6. Transformace a vytváření proměnných, práce s různými typy proměnných.
 • 7. Opakování a cvičení.
 • 8. Základy práce s kontingenčními tabulkami
 • 9. Kontingenční tabulky, grafy a interpretace dat
 • 10. Vytváření a reportování popisných analýz: grafické výstupy.
 • 11. Opakování a procvičování (příprava na závěrečný test).
 • 12. Základní vhled do inferenční statistiky.
Literatura
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018, xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • BERKMAN, Elliot T. a Steven Paul REISE. A conceptual guide to statistics using SPSS. Los Angeles: Sage, 2012, xiii, 296. ISBN 9781412974066. info
 • CLEGG, Frances. Simple statistics : a course book for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, viii, 200. ISBN 0521288029. info
Výukové metody
přednáška, seminář (cvičení v SPSS), četba
Metody hodnocení
průběžné praktické úkoly, závěrečný praktický úkol, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.