Bi2424 Metody terénního výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Mořkovský (přednášející)
Mgr. Martin Novák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 Bp1,01007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty teoreticky připravit na aktivní účast v terénních antropologických výzkumech. Během přednášek tak budou studenti seznámeni s plánováním i vlastní realizací terénního výzkumu jak po stránce legislativního ošetření, etiky a organizace, tak po stránce praktického použití dokumentačních a analytických metod a interpretace získaných výsledků. Důraz bude kladen na souvislost mezi použitými postupy a kontextem výzkumu a na použití nejnovějších digitálních postupů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: rozumět legislativnímu rámci terénních výzkumů a uložení kosterních a archeologických nálezů;
se podílet na praktické organizaci a provedení terénního výzkumu;
rozumět specifikům výzkumu nálezů z různých etap lidské historie od paleolitu až po současnost;
chápat podstatu metod přímého i nepřímého datování nálezů, geofyzikálního průzkumu, zhodnocení nálezových dat, analýzy tafonomické historie a interpretovat jejich výsledky;
provádět standardní dokumentaci nálezových situací v různém kontextu a rozumět pokročilým 3D záznamovým technologiím;
popsat teorii laboratorního ošetření kosterního materiálu s ohledem na současné poznatky a jeho maximální ochranu
Osnova
 • 1. Právní a etické aspekty terénního výzkumu a nakládání s lidskými a zvířecími pozůstatky a archeologickými nálezy. (Tomáš Mořkovský)
 • 2. Metody terénního výzkumu paleolitu a mezolitu (historie metodických přístupů, specifika a problémy; artefakty/ekofakty/naturfakty; archeologická lokalita, metody výzkumu povrchové lokality, lokality vícevrstevné ve spraši/jeskyni/pod převisem; základní dokumentace nálezů a nálezových situací). (Petr Šída)
 • 3. Metody terénního výzkumu neolitu až novověku (historie metodických přístupů, specifika, moderní přístupy, geofyzikální měření/zobrazování). (Robin Pěnička)
 • 4. Zhodnocení nálezových dat (planigrafická dokumentace, hustota nálezů a jejich prostorová distribuce v prostoru naleziště, GIS). (Martin Novák)
 • 5. Základní dokumentace osteologických nálezů v terénu. (Robin Pěnička)
 • 6. Pokročilá terénní dokumentace osteologických nálezů (fotogrammetrie, letecká archeologie a dokumentace, 3D záznam nálezové situace, dokumentace mimo viditelné spektrum). (Mikoláš Jurda)
 • 7. Datování pleistocenních a holocenních nálezů (základní metody datování nepřímé: stratigrafie/biostratigrafie, klimatické indikátory; přímé: datování pomocí izotopů, termoluminiscence, ad.). (Martin Ivanov)
 • 8. Tafonomie osteologického materiálu paleolitu a mezolitu (fosilizace; základní abiotičtí a biotičtí činitelé působící na paleoantropologický a archeozoologický materiál). (Sandra Sázelová)
 • 9. Tafonomie kosterních nálezů od neolitu po současnost, člověk jako významný tafonomický činitel, tafonomie pohřbů a nestandardních nálezových situací. (Mikoláš Jurda)
 • 10. Komplexní analýza nálezové situace, in situ analytické odběry a bioarcheologie (virtuální tafonomie, odběry). (Mikoláš Jurda)
 • 11. Zpracování, dokumentace a archivace osteologického materiálu. (Tomáš Mořkovský)
Literatura
  povinná literatura
 • Binford, L. R. 1964: A consideration of archaeological research design. American Antiquity 29, 425-441.
 • Lyman, R. L. 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svoboda, J. A. 2014: Předkové. Evoluce člověka. Praha: Academia.
 • Šída, P. 2012: Metody terénního výzkumu a vyhodnocení paleolitických a mezolitických situací. Hradec Králové: Filozofická fakulta.
  doporučená literatura
 • Cziesla, E. 1990: Siedlungsdynamik auf Steinzeitlichen Fundplätzen. Holos, Bonn.
 • Kroll, E.M., Price, T.D. (eds.) 1991: The Interpretation of Archaeological Spatial Patterning. Plenum Press, New York – London.
 • Binford, L. R. 1981: Bones: Ancient men and modern myths. New York: Academic Press.
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek doplněná diskusí studentů.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou, která se sestává z písemného testu. Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat minimálně 75% možných bodů, a prokázat tak dobrou znalost problematiky probírané v přednáškách a v povinné literatuře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.