Bi4502 Bakalářská práce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/5/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Paride Bollettin, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Mořkovský (cvičící)
Mgr. Martin Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je konzultovat s příslušným školitelem na téma bakalářské práce. Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování bakalářské práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou bakalářskou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a řešení.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování bakalářské práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou bakalářskou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a řešení.
Osnova
  • Konzultace s příslušným školitelem na téma bakalářské práce.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací.
Metody hodnocení
Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné konzultace, za práci na bakalářské práce a za předvedení dílčích výsledků praktické i teoretické části bakalářské práce.
Informace učitele
The course is taught annually. General note: students who enroll for this course must also enroll into Seminar Bi5301. 90 credit limit must be reached before Bachelor thesis can be assigned.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.