DEp2DI Didaktika dějepisu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 11:00–11:50 učebna 4
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DEp2DI/01: Út 13:00–13:50 učebna 4, K. Štěpánek
DEp2DI/02: Út 16:00–16:50 učebna 4, K. Štěpánek
Předpoklady
Absolvování DEp1DI
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto dvousemestrového kurzu (DEp1DI a DEp2DI) bude student schopen profesionalizovat historické vzdělání a použít je pro práci učitele. Zaměření výuky je orientováno tak, aby byl schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozuměl specifikům teorie dějepisného vyučování a dále rozvíjel základy kolegiálního mentoringu (na základě vzájemného hodnocení simulovaných vyučovacích výstupů pro výuku dějepisu na 2. st. ZŠ).
Výstupy z učení
Na konci tohoto (dvousemestrového) kurzu bude student schopen aplikovat didaktickou teorii a metodické postupy do konkrétních výukových modelů dějepisu.
Osnova
 • Témata navazující na ps: 9. Výchovně vzdělávací proces a jeho zvláštnosti při výuce dějepisu Obecně didaktická charakteristika procesu, jeho stránka obsahová a dějová; hlavní činitelé procesu, vyučování a učení; zvláštnosti a dějepis jako integrující předmět výrazně formativního zaměření, předpokládá uplatnění názorného vyučování (nejen jako ilustrace, ale jako jediná možnost zpřístupňování specifických historických poznatků, náročných na jejich osvojování); vede k rozvoji historického myšlení (logických myšlenkových postupů), k orientaci v čase a prostoru, k chápání historické geneze i horizontálních vazeb (chronologie, synchronizace). 10. Problematika vyučovacích forem dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Vyučovací formy jako organizační zabezpečení procesu výuky; formy třídně-hodinového systému; typy a druhy vyučovacích hodin dějepisu; povinné a zájmové mimotřídní a mimoškolní vyučovací formy. 11. Problematika vyučovacích metod dějepisné výuky; jejich utřídění a charakteristika Kritéria volby vyučovacích metod, jejich utřídění (metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické) a charakteristika; příklady metodických postupů podle fází kombinované a jiných typů vyučovacích hodin. 12. Význam názornosti pro výuku dějepisu; utřídění a charakteristika vyučovacích prostředků Didaktická nutnost názorného vyučování v dějepise (nemožnost uplatnění principu živého nazírání); účinnost bezprostředního a zprostředkovaného názoru; míra názornosti; názorná pomůcka jako východisko smyslového poznání a zdroj komunikace, specifika symbolických pomůcek; utřídění vyučovacích prostředků, didaktická technika. 13. Specifický význam textových pomůcek ve výuce dějepisu Textové pomůcky jako východisko teoretického poznávání; práce s písemným historickým pramenem; utřídění textových pomůcek a jejich charakteristika. 14. Základní otázky pedagogického výzkumu a jeho uplatnění v teoretické práci učitele dějepisu Charakteristika jednotlivých fází pedagogického výzkumu a jim odpovídajících výzkumných metod a technik; struktura výzkumného projektu jako výchozího materiálu pro vstupní oponenturu; základní soubor a stanovení vzorku respondentů, konstrukce zkušebního testu a jeho uplatnění v práci učitele dějepisu. 15. Nové trendy v didaktice oboru a školním předmětu dějepis Pojetí dějepisu jako sociokulturního předmětu. Proměny teorie školního dějepisu. Vztah mezi didaktikou dějepisu, chápanou jako teorií sociální i osobní historické kultury a mezi metodikou dějepisu. Význam a obsah kategorie historického vědomí. Podoba nového pojetí předmětu v RVP ZV-ŠVP ZV. Koncept historické kultury. Vztah historické kultury a školního dějepisu.
Literatura
  povinná literatura
 • JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-3495-2. info
 • Náhradní obsah: Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
 • Beneš, Zdeněk - Kleió ve škamnách a na stupínku. Několik poznámek k situaci českého školního dějepisu. In: Český časopis historický. Praha : Historický ústav AV ČR 101, č. 1, (2003,) s. 1-26.
  doporučená literatura
 • Beneš, Z.- Hudecová, D.: Pojetí dějepisu jako školního předmětu, jeho poslání a funkce v soudobé společnosti. In: Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu vzdělávací obor dějepis.Úvaly, Albra - Praha, SPL - PRÁCE 2005, s.10-11(13).
 • Handbuch Medien im Geschitsunterricht. Edited by Hans-Jürgen Pandel - Gerhard Schneider. 3. Aufl. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2005. 669 s. ISBN 3879204306. info
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z teorie předmětu. Předmět probíhá formou přednášek a seminářů 1x týdně. Na seminářích je vyžadována aktivní účast a prezentace studenta formou simulace vyučovacího výstupu(cca 20 min.).
Informace učitele
ZK Okruhy: 1. Vznik a vývoj předmětu (literatura), jeho charakteristika a definování. 2. Vztah historie - vědy a vyučovacího přemětu. 3. Postavení v soustavě vyučovacích předmětů. 4. Pojetí dějejpisu 5. Zakotvení dějepisu v základních pedagogických dokumentech. 6. Teorie výběru dějepisného učiva. 7. Teoretické a praktické otázky didaktické analýzy. 8. Plánování dějepisné výuky. 9. VVP a jeho zvláštnosti při výuce dějepisu. 10. Metody. 11. Formy. 12. Edukativní média. 13. Textové výukové prostředky. 14. Pedagogický výzkum v dějepisu. 15. Nové trendy v dějepisné výuce: Koncept historické kultury a historická edukace. Ke zkoušce je nutno prostudovat alespoň jeden z textů Zdeňka Beneše na téma historická kultura a dějepisná výuka (nebo absolvovat přednášku na dané téma).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.