DecZPR Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
individuální konzultace. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Bílek (cvičící)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (cvičící)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Zlatica Zudová - Lešková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Aplikovat základy metodické práce při zpracování závěrečné práce. Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce při zachování formálních i obsahových požadavků na odborné texty kladených. Za vedoucího práce si student vybere jednoho z vyučujících povinných předmětů, zpracuje dohodnuté téma v rozsahu běžném pro závěrečné práce a po ukončení dvousemestrálního kursu odevzdá. Otázky související se závěrečnou prací budou kladeny studentovi státní komisí v rámci závěrečné obhajoby.
Výstupy z učení
Aplikovat základy metodické práce při zpracování závěrečné práce. Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce při zachování formálních i obsahových požadavků na odborné texty kladených. Za vedoucího práce si student vybere jednoho z vyučujících povinných předmětů, zpracuje dohodnuté téma v rozsahu běžném pro závěrečné práce a po ukončení dvousemestrálního kursu odevzdá. Otázky související se závěrečnou prací budou kladeny studentovi státní komisí v rámci závěrečné obhajoby.
Osnova
  • • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím závěrečné práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu: student odevzdá definitivní verzi práce. • Volba tématu. • Výběr a popis problému, který bude v práci řešen - cíl práce - metody zpracování, dílčí úkoly - seznam literatury - časový harmonogram zpracování. • Doporučené etapy zpracování práce. • Formy zpracování práce a formální náležitosti: úprava textu, odkazy na literaturu a citace autorů • Komisí formulovaná otázka k závěrečné práci v rámci obhajoby práce a závěrečné zkoušky.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
    neurčeno
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 223 stran. ISBN 8086292053. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Individuální konzultace v průběhu zpracování textu.
Metody hodnocení
Konzultace. Zápočet udělený za odevzdání práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.