IGEk01 Integrovaný společenskovědní základ 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. 12 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Novotný (cvičící)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta (10,00 %), Katedra geografie - Pedagogická fakulta (70,00 %), Katedra biologie - Pedagogická fakulta (10,00 %), Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta (10,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IGEk01/01: Pá 23. 9. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 7. 10. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 14. 10. 12:00–13:50 učebna 6, Pá 11. 11. 14:00–15:50 učebna 6, Pá 25. 11. 15:00–16:50 učebna 6, Pá 16. 12. 12:00–13:50 učebna 6, I. Frýzová, K. Gorčíková, M. Jireček, J. Novotný, I. Plucková
Předpoklady
IFCk01 Integrovaný přírodovědný základ 1 && IBIk01 Integrovaný přírodovědný základ 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o propedeutický předmět, který má sjednotit úroveň znalostí studentů z oblasti přírodovědných a společenskovědných oborů, představit studentům mezioborový pohled na témata o krajině, jejím ovlivnění a vnímání člověkem.
Součástí ukončení předmětu je sběr materiálů do vlastního regionálního portfolia

Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • vyjmenovat typy a struktury krajiny a určit typy krajiny podle fotografií;
 • pracovat s různými typy zobrazení krajiny;
 • porozumět základním projevům života v souvislosti s vývojem člověka v přírodě a společnosti a vysvětlit jak základní podmínky života na Zemi ovlivnily vývoj člověka a společnosti;
 • použít informace o základních taxonomických jednotkách z biologie k popisu živých organismů z hlediska biologického i uživatelského v rozsahu daném studijními texty;
 • vyjmenovat globální problémy spojené s udržitelným životem;
 • Orientovat se v druzích map
 • Popsat kompozici mapy
 • zodpovědně jednat v zájmu občanské angažovanosti a s využitím územního plánu obce;
 • vysvětlit žákům odborně správně a přiměřeně věku vybrané pojmy a přírodní i společenské změny způsobené přítomností člověka v krajině, popsat jeho pozitivní i negativní vlivy.
 • Osnova
  • Krajina a vnímání krajiny člověkem
  • Panoramatický náčrt
  • Zobrazování krajiny
  • Mapy
  • Vývoj lidského druhu
  • Člověk v krajině v době kamenné
  • Využívání přírodnin člověkem
  • Odpady a jejich využití
  • Energie, zdroje energie
  • Udržitelný život
  • Občanská angažovanost a územní plánování
  Literatura
   doporučená literatura
  • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595. info
  • NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 430 s. ISBN 9788024425146. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
  • TOMAN, Jan. Naší přírodou krok za krokem : rostliny. Illustrated by Květoslav Hísek. 2., přeprac. vyd., v Albatr. Praha: Albatros, 1994. 191 s. ISBN 8000001020. info
  Výukové metody
  teoretická příprava, praktická cvičení, sběr materiálů pro regionální portfolio, domácí příprava a studium
  Metody hodnocení
  seminární práce, písemný test
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.