IHIp01 Integrovaný společenskovědní základ 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Egerle (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Novotný (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta (80,00 %), Katedra geografie - Pedagogická fakulta (20,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IHIp01/01: Út 18:00–19:50 učebna 6, T. Češková, M. Jireček
IHIp01/02: Út 16:00–17:50 učebna 6, T. Češková, J. Novotný
IHIp01/03: Čt 17:00–18:50 učebna 60, T. Češková, J. Mihola
Předpoklady
IFCp01, IBIp01,IGEp01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o propedeutický předmět, který má sjednotit úroveň znalostí studentů z oblasti přírodovědných a společenskovědných oborů, představit studentům historicko-geografické aspekty současné společnosti s důrazem na konkrétní důležité události a regionální aspekty a zažít výuku založenou na konstruktivistickém přístupu.

Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelený pohled na historicko-geografické aspekty současné společnosti, včetně histrického kontextu vývoje českých zemí s důrazem na konkrétní důležité události a regionální aspekty.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • představit vybrané mezníky v dějinách českého státu
 • vysvětlit žákům odborně správně a přiměřeně věku vybrané pojmy a společenské změny, které se odehrály na území českého státu
 • rozlišit hlavní principy regionální výuky a využitelných metod
 • popsat a charakterizovat základní body a myšlenky regionální výuky
 • vysvětlit a aplikovat principy demokracie a volebního systému českého státu
 • v praxi využít poznatků integrovaného historické a zeměpisného učiva na konkrétních příkladech a modelech
 • využívat místní tradice, historické památky, události a osobnosti ve výuce založené na regionálním principu a rozvíjet u žáků vztah k místu bydliště
 • Výstupy z učení
  Student si osvojí základní znalosti z národních a regionálních dějin a základní poznatky z občanskovědní oblasti.
  Student dokáže charakterizovat základní rysy historického vývoje našeho národa.
  Student je schopen připravit výuku vlastivědného učiva vlastního regionu.
  Osnova
  • Vybrané mezníky našich národních dějin
  • Významné osobnosti našich národních dějin
  • Územní vývoj našeho státu
  • Region a regionální geografie
  • Administrativní členění České republiky
  • Úvod do regionálních dějin a jejich využití ve výuce (příklad: Brno v proměnách času)
  • Vycházky v terénu – Brno jako modelový příklad
  • Kulturně historická regionalistika – příklad Brna a okolí
  • Správa a volební systém v ČR
  • Demografie
  Literatura
   povinná literatura
  • ČAPKA, František. Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 126 s. ISBN 978-80-210-5195-9. info
   doporučená literatura
  • MACHALOVÁ, Miloslava. Didaktika vlastivědy. Brno: Paido, 1996. 97 s. ISBN 8085931141. info
  • ZOUHAROVÁ, Dáša. Regionální učebnice : metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 92 s. ISBN 9788087604137. info
  • HORKÁ, Hana a Alena HRDLIČKOVÁ. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 101 s. ISBN 8085931540. info
  • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2001. 104 s. ISBN 8071687588. info
  Výukové metody
  teoretická příprava, praktická cvičení
  Metody hodnocení
  písemný test
  Navazující předměty
  Informace učitele
 • Požadavky k zakončení:
 • 1)Účast na seminářích (2 absence).
 • 2) Kompletace portfolia Regionální kabinet k místu svého bydliště či regionálního působiště (a jeho vložení do odevzdávárny do 30. května).
 • V tomto semestru si studenti do portfolia přidají následující materiály (!!!nutné průběžně uvádět zdroje a čerpat převážně z publikací!!! - bude kontrolováno):
 • Významná data a události na území regionu (v časové ose)
 • Bibliografie regionu (co bylo o regionu napsáno – knihy, články, kroniky apod.)
 • Památky a další historické stavby v regionu s popisem
 • Významné osobnosti regionu s popisem
 • Historické a současné fotografie vybraných míst a staveb regionu (porovnání včetně popisu), současné fotografie vlastní – 5
 • Pověsti z regionu
 • Rozhovor s pamětníkem z regionu (na téma jak se dotkla vybraná významná událost dějin 20. století regionu).
 • Muzea a galerie na území regionu – jejich zaměření a expozice
 • 3) Písemná zkouška – 70 % úspěšnost (zápočtový test zaměřený na ověření znalostí a dovedností
 • získaných v průběhu semestru)
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: do jara 2014 zakončení zk (3 kr.), od jara 2015 zakončení k (2 kr.)
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.