IPPp15 Souvislá pedagogická praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Klára Březinová (přednášející)
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iva Frýzová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Horčička (přednášející)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Jurasová (přednášející)
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Eva Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Oaklandová (přednášející)
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Trávníček (přednášející)
Mgr. Teresa Vicianová (přednášející)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností a zkušeností výchovně-vzdělávací práce se žáky na 1. stupni ZŠ v oblasti metodické, organizační, odborné a pedagogické.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Navrhnout scénář vyučovací hodiny příslušného předmětu;
Organizovat realizaci vyučovacího pokusu v příslušném předmětu;
Diskutovat o svém způsobu didaktické transformace učiva, motivace žáků či práci s pravidly chování;
Analyzovat silné a slabé stránky svého pedagogického výkonu.
Osnova
 • Studenti hospitují u cvičného učitele, popř. u jiného učitele (ve vybraných předmětech, v zajímavých tématech nebo v netradičních organizačních formách, pokud to umožní podmínky školy)
 • Uskuteční minimálně 10 vlastních vyučovacích pokusů z předmětů 1. stupně ZŠ v návaznosti na didaktiky předmětů v 7. semestru. Přesná náplň bude vždy stanovena po dohodě s garantem praxe, didaktikem předmětu a fakultním cvičným učitelem.
 • Zařazují didaktické hry, prvky tvořivé dramatiky a jiná originální cvičení, která mají těžiště v intenzivnější komunikaci se žáky, aby se zbavili komunikační bariéry a uměli děti zaujmout.
 • Vedou pedagogický deník, ve kterém jsou záznamy z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny a jejich rozbory.
 • Opravují sešity, chystají pomůcky pro výuku, vykonávají dozory o přestávkách a účastní se veškerého dění ve škole, pokud probíhá v době jejich praxe (pedagogické porady, třídní schůzky apod.).
Literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro ZV (2013). Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/318/
 • FILOVÁ, Hana. Příručka pro fakultní cvičné učitele aneb Jak vést pedagogické praxe studentů učitelství 1.stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 92 s. ISBN 978-80-210-6619-9. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2012. 164 stran. ISBN 9788026200529. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • HAVEL, Jiří a Oldřich ŠIMONÍK. Kooperující učitel : úloha cvičných učitelů základních škol v procesu přípravy budoucích učitelů. Brno: MSD, 2006. 128 s. ISBN 8086633438. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • MRHAČ, Josef. Pedagogická praxe ve studiu učitelství I. stupně základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 187 s. URL info
Výukové metody
vyučovací pokusy, náslechy, rozbory
Metody hodnocení
Typ ukončení: přípravy na vyučování, zápočet
Informace učitele
http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika/pro-studenty-zs/praxe-zs
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.