SZ6039 Pedagogická psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniela Brňáková (cvičící)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (cvičící)
Mgr. Adéla Švestková (cvičící)
Mgr. Bc. Markéta Vejmělková (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 učebna 1, kromě St 26. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6039/01: každou sudou středu 8:00–9:50 učebna 39, M. Vejmělková
SZ6039/02: každou lichou středu 8:00–9:50 učebna 39, kromě St 26. 10., M. Vejmělková
SZ6039/03: každou sudou středu 13:00–14:50 učebna 60, M. Vejmělková
SZ6039/04: každou lichou středu 13:00–14:50 učebna 60, kromě St 26. 10., M. Vejmělková
SZ6039/05: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 58, D. Brňáková
SZ6039/06: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 58, kromě Po 24. 10., D. Brňáková
SZ6039/07: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 58, D. Brňáková
SZ6039/08: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 58, kromě Po 24. 10., D. Brňáková
SZ6039/09: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 39, kromě St 26. 10., M. Vejmělková
SZ6039/10: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 39, M. Vejmělková
SZ6039/11: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 39, kromě St 26. 10., A. Švestková
SZ6039/12: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 39, A. Švestková
SZ6039/13: každou lichou středu 17:00–18:50 učebna 38, kromě St 26. 10., J. Mareš
SZ6039/14: každou sudou středu 17:00–18:50 učebna 38, J. Mareš
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6639 Educational Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kurzy v bakalářském studiu, s důrazem na rozvoj psychologické gramotnosti studujících (Úvod do pedagogiky a psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie a Pedagogicko-psychologická diagnostika I), prohlubuje a teoreticky ukotvuje poznatky a zkušenosti studujících osvojované v průběhu učitelské praxe a v oborových didaktikách. Předmět vychází z aktuálních poznatků psychologických a pedagogických výzkumů týkajících se formálních i informálních výukových situací a přispívá k reflektovanému profesnímu vývoji studentů učitelství. Struktura témat předmětu vychází z komparace české a zahraniční výukové tradice.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět:
- s porozuměním používat základní odbornou terminologii pedagogické a školní psychologie ;
- aplikovat základní odbornou terminologii a poznatky pedagogické a školní psychologie na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení vybraných výukových situací ;
- charakterizovat v psychologických pojmech edukační prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi ;
- na příkladu popsat a vysvětlit individuálně specifické procesy učení ;
- vlastními slovy shrnout na základě psychologické zprávy výsledky psychologického vyšetření a zásady práce učitele s popisovaným žákem (vč. kontextu platné legislativy – metodické pokyny) ;
- reflektovat typické výukové situace z pohledu vybraných teorií pedagogické psychologie ;
- vysvětlit možné způsoby zjišťování a ovlivňování žákovských pojetí učiva ;
- vyhledávat ke konkrétní kazuistice relevantní informace v odborné literatuře ;
- formulovat příklad zadání učební úlohy zohledňující různou míru kognitivní náročnosti a zohledňující individuální specifičnost žáka
Osnova
 • 1. Učitelská profese, její proměny a pregraduální studium učitelství. Radosti a strasti učitelství. Výzvy a změny v historické perspektivě. K čemu může být učiteli pedagogická psychologie užitečná.
 • Cílem přednášky a následného semináře je navázat na předchozí kurzy rozvíjející psychologickou gramotnost, postihnout rozdíl mezi osobní zkušeností žáka a studenta, mediálním obrazem edukace a vlastní vědní disciplínou a nabídnout individuálně specifickou perspektivu vnímání poznatků pedagogické psychologie s ohledem na profesní vývojové stádium.
 • 2. Proces učení. Proces učení (se) a učitel. Vybrané teorie učení.
 • Cílem přednášky je propojit předchozí praktickou zkušenost s individuálním doučováním, vlastní zkušenost studenta se současnými psychologickými přístupy k procesu učení a jejich aplikací ve vlastním učení (se) a výukovou praxí.
 • 3. Vztah učení, vývoje a výchovy. Somatický, kognitivní, sociální a morální vývoj. Rozdíl mezi přístupem k „typickému žáku“ a individuálním přístupem.
 • Cílem přednášky je propojit předchozí teoretickou přípravu i praktickou zkušenost s individuálním doučováním, vlastní zkušenost studenta se současnými psychologickými přístupy zohledňujícími individuální vývojové zvláštnosti.
 • 4. Osobnost a individuální specifičnost současných žáků. Styly myšlení a učení. Mnohočetná inteligence. Nadání a další individuální specifika z pohledu inkluzivní praxe. Talent. Genderové otázky ve výuce. Vrozené a naučené v současné perspektivě. Sociální reprodukce, kulturní stereotypy a očekávání. Práce s diversitou ve výuce.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit výběr z aktuálních témat postihujících rostoucí míru diverzity žákovské populace a příklady dobré výukové praxe.
 • 5. Učitel ve výuce. Reflektivní praxe. Sebemonitorování. Vyučovací styly učitele. Psychohygiena učitele.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je ukotvit zkušenost studentů v roli reflektujícího učitele v psychologické teorii a prostřednictvím nácviku konkrétních metod a technik ukázat výhody reflektivní praxe.
 • 6. Motivace žáků. Vztah mezi učitelem a žáky jako dynamický fenomén.
 • Cílem přednášky je představit současné přístupy k motivaci žáků a současné přístupy k práci s mocenskou pozicí učitele ve třídě.
 • 7. Psychologie vyučování. Plánování výuky, výukové cíle a specifika studentů. Psychologické aspekty využití ICT ve výuce.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je prohloubit poznatky z předcházejících přednášek a na konkrétních příkladech převést evidence based přístupy dobré výukové praxe od jejího plánování po realizaci v konkrétních podmínkách.
 • 8. Psychosociální klima školy, třídy a řízení třídy.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit frekventované a mezioborové téma v psychologických souvislostech a předvést a studenty zacvičit v používání konkrétního diagnostického nástroje.
 • 9. Hodnocení. Školní úspěch a neúspěch.
 • Cílem přednášky je představit problematiku hodnocení (na různých úrovních) jako nedílnou součást výukového procesu i jako psychologický fenomén s důsledky pro sebepojetí žáků, jejich motivaci, akademické aspirace i vztah k učiteli či rodičům.
 • 10. Psychologie výchovy. Rodina a škola. Komunikace s rodiči a její specifika. Komunikace s příslušníky pomáhajících profesí.
 • Cílem přednášky a navazujícího semináře je představit problematiku rodičovských přístupů, očekávání a vztahů k žákovi a ke vzdělávací instituci nikoli jako problém, ale jako příležitost.
 • 11. Plánování a hodnocení intervencí v pedagogicko-psychologické perspektivě.
 • Cílem předposlední přednášky a navazujícího semináře je na konkrétních příkladech demonstrovat výhody cíleného získávání informací (vč. diagnostiky), plánování intervence a evaluace jejich výsledků pro rozvoj žáka, učitele i školy.
 • 12. Psychologický výzkum a výuková praxe učitele. Cílem přednášky je představit výhody učitele jako aktivního aktéra výzkumných aktivit i jako spokojeného zadavatele či uživatele výsledků pedagogicko-psychologického výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • Seifert, K., & Sutton, R. (2011). Educational psychology. Athens: The Global Textbook Project.
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011, 172 stran. ISBN 9788026200437. info
  doporučená literatura
 • SANTROCK, John W. Educational psychology. Fifth edition. New York: McGraw-Hill, 2011, xxxviii, 6. ISBN 9780071314961. info
 • STERNBERG, Robert J. a Wendy M. WILLIAMS. Educational psychology. Second edition. Upper Saddle River, N.J.: Merrill, 2010, xxiv, 615. ISBN 9780205626076. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, řešení kazuistik, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů, příprava posteru. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, ve které je třeba získat min. 15 bodů, do celkového hodnocení vstupují body za průběžnou přípravu a práci v semestru. Bodovány jsou tyto činnosti studenta: závěrečný test (min 15 bodů - max 25 bodů)
- odevzdání anotace do ISu ve stanovém termínu (5 bodů)
příprava a prezentace posterů v semináři (max. 20 bodů)
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.