SZc034 Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
konzultace. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (přednášející)
RNDr. Růžena Blažková, CSc. (přednášející)
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Karel Lepka, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veseláková (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi podporu k tvorbě závěrečné práce. Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím závěrečné práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Témata si volí student z nabídky v balíku témat, nebo přichází iniciativně s vlastním podnětem na vybrané téma k vedoucímu práce.
Výstupy z učení
- Student aplikuje znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního -odborně-pedagogického problému. - jasně a srozumitelně vymezí téma závěrečné práce a její cíle, popíše výchozí stav poznání a navrhne adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům. - Pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce. Vede diskusi a polemizuje s autory, vyvozuje vlastní závěry a doporučení pro praxi i obor
Osnova
  • 1. Konzultace projektu závěrečné práce. 2. Tvorba vlastního projektu. Postup dle Standardu závěrečných prací. 3. Zpracování části práce, zpravidla teoretické. 4. Průběžná prezentace výsledků.
Literatura
  • TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6. Digitální knihovna FF MU info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 158 s. ISBN 8021023872. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím; heuristické metody; excerpce; obsahová analýza textu; diskuse s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je: – předložení finální verze závěrečné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.