VVc015 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 5

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/.8. 10 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Průběžné ověřování tvůrčích schopností studenta a rozvoj výtvarně vyjadřovacích prostředků, které je postaveno na semestrální realizaci individuálně zadaných projektů. Studenti mohou zvolit jakékoliv výtvarné disciplíny a jejich kombinace podle vlastních priorit v úrovni praktické výuky (kresba, grafika, malba, prostorová tvorba, grafický design, nová média, výtvarná akce) Výstupem bude prezentace jednotlivých projektů a souborů prací v rozsahu stanoveném při zadání práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen na základě inspiračních prvků rozvíjí vlastní kreativitu a praktické dovednosti v oblasti zvolených výtvarně vyjadřovacích prostředků. Student bude veden k postupnému osvojování rozličných technik a postupů na základě plnění řady praktických zadání. Student si osvojí manipulaci s rozličným materiálem.
Osnova
  • • zadání individuálních témat a projektů • stanovení osobní strategie realizace, formální a materiálové doporučení • průběžné konzultace • realizace souboru prací
Literatura
  • Kowolowski, F. (2014) Co je malba? / What is painting? Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
  • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4.
  • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X.
  • Buddeus, H. (2013). Dokumentace umění (Vyd. 1.). V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
  • Kowolowski, F. (2014) Experimentální formy v malbě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
  • www.ped.muni.cz/kvv/cz/studijni-materialy/e-learningovy-kurz-technologie-malby
  • Kandinsky, W. (2009). O duchovnosti v umění (Vyd. 2., nezměn.). Praha: Triáda.
  • GODFREY, Tony. Painting today. First published. London: Phaidon, 2009. 447 stran. ISBN 9780714868561.
Výukové metody
praktická příprava, projekt
Metody hodnocení
domácí zadání, prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.