Ze0130 Geoinformatika a dálkový průzkum Země

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Koktavá (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Denisa Simerská (cvičící)
Mgr. Radim Stuchlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0130/01: Út 17:00–18:50 učebna 72, D. Mísařová, R. Stuchlík
Ze0130/02: Út 15:00–16:50 učebna 72, D. Mísařová, R. Stuchlík
Ze0130/03: Út 13:00–14:50 učebna 72, D. Mísařová, R. Stuchlík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Geoinformatika, geoinformační technologie zahrnuje především geografické informační systémy, dálkový průzkum Země a globální navigační systémy jsou společností využívány pro řadu užitečných úkolů od zásahu záchranné služby, tvorbu a zobrazování map, orientaci v terénu, správu katastru či zpracování vědeckých experimentů. Porozumění geografickým informacím a geografických datům, jejich vyhledávání, zobrazování, interpretace a využívání v praktickém životě, ve vědě a ve vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy odborníků v oblasti geografického vzdělávání. Cvičení se soustřeďuje na rozvoj dovedností práce s geoinformačními technologiemi volně přístupnými především prostřednictvím internetu (práce s mapovými servery, portály zobrazujícími letecká a družicová data, aplikace pro tvorbu animací z družicových dat a dat z radaru, aplikace pro chytré telefony). Rozbor problematiky geografických informací, geografických dat ve výuce zeměpisu, představení dosavadní školní praxe vztahující se k tomuto tématu, ukázky dobré praxe, ukázky metodických a pracovních listů podporující rozvoj dovedností žáků.
Výstupy z učení
Výstupy: Studenti si: - osvojí základy teorie nutné pro práci s geografickými daty, dovednost geografická data vyhledávat a interpretovat, - porozumí principům práce s geografickými informačními systémy (GIS) a použití GIS v praxi, včetně možností využití ve vzdělávacím procesu, - porozumí a vysvětlí práci s webovými mapovými servery s ukázkami jejich využití ve výuce zeměpisu, - osvojí si základní teorii k problematice dálkového průzkumu Země včetně materiálů DPZ – družicových a leteckých snímků, naučí se interpretovat družicová data a účelně je využít ve výuce zeměpisu, - zvládnou základní teorii k problematice globálních pozičních systémů, - pracují s mapovými servery s porozuměním, - pracují se SW ArcGIS on line, - pracují s aplikací Google Earth s porozuměním, - vizuálně interpretují družicová a letecká data,
Osnova
  • Sylabus přednášek: - Úvod do geoinformatiky, geoinformační technologie. - Geografické informace a geografická data. - Geografické informační systémy. Vektorová data. Rastrová data. Povrchy. Analýza dat. Vizualizace dat. - Mapové servery. - Dálkový průzkum Země, fyzikální podstata, družicová a letecká data, družicové systémy. - Globální navigační systémy; shrnutí obsahu předmětu. Sylabus cvičení: - Mapové servery – Národní geoportál INPIRE, Česká geologická služba, ČUZAK, práce s mapovými servery, hodnocení mapových serverů. - Práce s leteckými a družicovými daty, vizuální interpretace, animace. Český hydrometeorologický úřad jako zdroj satelitních snímků a radarových dat, využití ve vzdělávání. - Google Earth – práce a využití v geografii a ve vzdělávání. - GIS on line. Práce s geografickým informačním systémem, s aplikaci ArcGIS on line. - GPS, navigace, chytré telefony a jejich využití ve výuce zeměpisu. - ESA a NASA a jejich vzdělávací aktivity.
Literatura
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
zkouška: písemný test, splněné - uznané protokoly
Informace učitele
Povinná literatura: SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1. SVATOŇOVÁ, Hana a kol. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7. VOŽENÍLEK., Vít, KAŇOK, Jaromír a kol. Metody tematické kartografie, Olomouc, Vydavatelství UP. 2011. 216 s. ISBN 9788024427904. Interaktivní osnovy k předmětu, část cvičení: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2014/Ze0006/index.qwarp Doporučená literatura: DEMERS, Michael N. GIS modeling in raster. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-31965-1. DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země, Digitální zpracování obrazu. 1998. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 210 s. ISBN 80-210-1812-7. ESA School Atlas. Geography from Space. ESA. HORÁK, Jiří. Advances in geoinformation technologies 2010. 1st ed. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2357-7. JÓN, Zdeněk. Geografické informační systémy: návody k používání systému SPANS Explorer. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 1997. 263 s. ISBN 80-7044-170-4. LOWET, Andrew a Katy APPLETON. GIS for environmental decision-making. Boca Raton: CRC Press, 2008. ISBN 978-0-8493-7423-4. MALONE, Lyn. Mapping our world: GIS lessons for educators. ArcGIS desktop ed., 2nd ed. Redlands: ESRI Press, 2005. ISBN 1-58948-121-6. MCDONNELL, Rachael a Karen KEMP. International GIS dictionary. Cambridge: GeoInformation International, 1995. ISBN 1-899761-19-5. MIŘIJOVSKÝ, Jakub. Bezpilotní systémy: sběr dat a využití ve fotogrammetrii. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro Katedru geoinformatiky, 2013. ISBN 978-80-244-3923-5. NOVOTNÁ, Marie, Monika ČECHUROVÁ a Jakub BOUDA. Geografické informační systémy ve školách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-385-8. SCALLY, Robert. GIS for environmental management. First edition. Redlands: ESRI Press, 2006. ISBN 1-58948-142-9. SVATOŇOVÁ, Hana. Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, září 2013, s. 42 - 47. ISSN 0323-0449. TUČEK, Ján. Geografické informační systémy: principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv, 424 s. ISBN 80-7226-091-X. VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy. 1, Pojetí, historie, základní komponenty. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 80-7067-802-X. WEBSTER, R a M OLIVER. Geostatistics for environmental scientists. Chichester: John Wiley & Sons, c2001. ISBN 0-471-96553-7.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.