SZ7MP_LUP Umělecký přednes

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7MP_LUP/01: St 10:15–11:55 učebna 55, D. Kroča
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu deseti zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní informace o metodách přednesu, kultuře mluveného projevu i samotné interpretaci literárního textu. V první fázi student zjišťuje své interpretační schopnosti, ale učí se také tvořivě s textem pracovat, krátit jej, vybírat vhodný úryvek a zaujmout k textu vlastní vyhraněné stanovisko. Při následující analýze textu si student všímá jeho formální podoby, odhaluje obrazná pojmenování, učí se rozkrýt význam a smysl. Po podrobné analýze textu a jeho interpretaci se věnuje technickým prostředkům hlasové realizace, jako je práce s intonací, důrazem, pauzou, rytmem a mluvním tempem. Na konci kurzu jeho účastníci získávají dovednost předčítat a přednášet literární text.
Osnova
 • 1. Studijní literatura, organizace studia a podmínky ukončení předmětu.
 • 2. Výslovnostní norma v uměleckém přednesu.
 • 3. Specifika dětského přednesu a uměleckého přednesu.
 • 4. Dramaturgie mluveného projevu a přednesu.
 • 5. Výběr textu pro přednes: analýza básnického textu.
 • 6. Výběr textu pro přednes: analýza prozaického textu.
 • 7. Význam a smysl textu.
 • 8. Čtení textu s porozuměním.
 • 9. Interpretace básnického textu. Příprava básně pro přednes.
 • 10. Interpretace prozaického textu. Příprava prózy pro přednes.
 • 11. Konzultace k připravovanému veřejnému vystoupení.
 • 12. Závěrečná přehlídka seminárních úkolů a rozprava.
Literatura
 • KROČA, David. Průvodce pro sólové recitátory. 1. vyd. Praha: NIPOS, 2010. 2 s. Tvořivá dramatika, 2010, roč. 21, č. 2, s. 39-40. ISSN 1211-8001. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0. info
 • KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 25 s. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes - texty. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 20 s. ISBN 80-7204-180-0. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 283 s. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Vítězslava ŠRÁMKOVÁ. Mluvený projev a přednes. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 300 s. info
 • MAKOVIČKOVÁ, Hana a Jiřina HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ. Základy jevištní mluvy. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 135 s. info
Výukové metody
Součástí seminární výuky a individuálních konzultací je možnost vyzkoušet si přípravu vlastního veřejného vystoupení. Během semestrálního kurzu procházejí studenti všemi fázemi interpretovy práce od výběru textu pro přednes přes analýzu textové předlohy až po finální vystoupení na závěrečné přehlídce. Zásadní myšlenkou tohoto přístupu je, aby studenti pracovali nikoliv podle náhodných rad, nýbrž pod systematickým vedením, jež směřuje k soustavnému rozvoji individuálních interpretačních schopností.
Metody hodnocení
Výstupem semináře je úspěšná prezentace na veřejné přehlídce s textem podle vlastního výběru. Závěrečné vystoupení prověřuje, zda student dokáže sdělit svůj výklad textu také posluchačům a zda je schopen svou interpretací rovněž emocionálně zaujmout. Dostává zpětnou vazbu v podobě finálního zhodnocení od svých kolegů a od vyučujícího (kolokvium).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.