BDX_AKAP Akademické psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. k=2,0. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Nekuda (přednášející)
PhDr. Jaroslav Nekuda (cvičící)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat přehled o celé technologické linii procesu psaní a prezentování akademických textů. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Za důležité také považujeme zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní. V neposlední řadě je také cílem podat stručný přehled o vybraných metodách a postupech, které jsou využívány při vědeckovýzkumné práci ve společenských a ekonomických vědách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
– porozumět metodám práce a poznání ve společenských vědách;
– vyhledat a analyzovat relevantní literaturu a jiné odborné zdroje pro své studium;
– formulovat téma a výzkumnou otázku pro svou potenciální bakalářskou nebo diplomovou práci;
– orientovat se v nejčastějších praktikách výzkumu v ekonomických a příbuzných vědách;
– přemýšlet o struktuře akademického textu v intencích metodologie, argumentace, odborného stylu a autorské etiky;
– citovat použitou literaturu dle pravidel citační normy;
– vylepšit svůj textový projev v oblastech typografie, grafických prvků i jazykových náležitostí.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • citační rejstříky a scientometrie
 • 2. Základy akademického psaní
 • typologie a struktura akademických prací
 • výběr tématu, osoba a role vedoucího práce
 • akademické psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • psaní nejčastěji využívaných typů dokumentů v angličtině, němčině a francouzštině (formulace zprávy, shrnutí, životopisy a motivační dopisy) ze stylistického, gramatického a lexikálního hlediska
 • vybrané metody a techniky vědeckovýzkumné práce, smysl hodnot ve sociálněvědním výzkumu, paradigmata
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní
 • etika akademického psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět má výhradně elektronickou podobu a probíhá tak bez přímé výuky. Skládá se ze samostatných, tématicky ucelených lekcí, které budou v průběhu semestru postupně zpřístupňovány v rámci IS. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty také v elektronické podobě přímo v IS.

Povinnou součástí předmětu je sepsání vlastního krátkého akademického textu a zapojení se do vzájemného hodnocení těchto textů.

V kapitolách jsou také nepovinné moduly označené „Pro zvídavé“. Přináší rozšiřující, nadstavbové informace nebo zajímavosti spojené s probíranou látkou.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinností:
1. Prostudování každé lekce v IS ve vyhlášených termínech.
2. Splnění zadaných samostatných povinných „domácích úloh“ u každé lekce ve vyhlášených termínech.
3. Odevzdání samostatné písemné práce a účast v systému vzájemného hodnocení textů.
4. Zisk předepsaného počtu bodů z domácích úloh a cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: distanční výuka.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.