BDX_AKAP Akademické psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. k=2,0. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Nekuda (přednášející)
PhDr. Jaroslav Nekuda (cvičící)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Rimešová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( BKE_AAOP Akademické a odborné psaní ) && (! BKE_AAOP Akademické a odborné psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat přehled o celé technologické linii procesu psaní a prezentování akademických textů. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Za důležité také považujeme zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní. V neposlední řadě je také cílem podat stručný přehled o vybraných metodách a postupech, které jsou využívány při vědeckovýzkumné práci ve společenských a ekonomických vědách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
– porozumět metodám práce a poznání ve společenských vědách;
– vyhledat a analyzovat relevantní literaturu a jiné odborné zdroje pro své studium;
– formulovat téma a výzkumnou otázku pro svou potenciální bakalářskou nebo diplomovou práci;
– orientovat se v nejčastějších praktikách výzkumu v ekonomických a příbuzných vědách;
– přemýšlet o struktuře akademického textu v intencích metodologie, argumentace, odborného stylu a autorské etiky;
– citovat použitou literaturu dle pravidel citační normy;
– vylepšit svůj textový projev v oblastech typografie, grafických prvků i jazykových náležitostí.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • citační rejstříky a scientometrie
 • 2. Základy akademického psaní
 • typologie a struktura akademických prací
 • výběr tématu, osoba a role vedoucího práce
 • akademické psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • psaní nejčastěji využívaných typů dokumentů v angličtině, němčině a francouzštině (formulace zprávy, shrnutí, životopisy a motivační dopisy) ze stylistického, gramatického a lexikálního hlediska
 • vybrané metody a techniky vědeckovýzkumné práce, smysl hodnot ve sociálněvědním výzkumu, paradigmata
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní
 • etika akademického psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět má výhradně elektronickou podobu a probíhá tak bez přímé výuky. Skládá se ze samostatných, tématicky ucelených lekcí, které budou v průběhu semestru postupně zpřístupňovány v rámci IS. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty také v elektronické podobě přímo v IS.

Povinnou součástí předmětu je sepsání vlastního krátkého akademického textu a zapojení se do vzájemného hodnocení těchto textů.

V kapitolách jsou také nepovinné moduly označené „Pro zvídavé“. Přináší rozšiřující, nadstavbové informace nebo zajímavosti spojené s probíranou látkou.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinností:
1. Prostudování každé lekce v IS ve vyhlášených termínech.
2. Splnění zadaných samostatných povinných „domácích úloh“ u každé lekce ve vyhlášených termínech.
3. Odevzdání samostatné písemné práce a účast v systému vzájemného hodnocení textů.
4. Zisk předepsaného počtu bodů z domácích úloh a cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: distanční výuka.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BDX_AKAP