BKH_MAN1 Management 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 16:00–19:50 P101, Pá 27. 11. 12:00–15:50 P102, 12:00–15:50 P106, So 12. 12. 12:00–15:50 P104, 12:00–15:50 P103
Předpoklady
((! BKH_ZMAN Základy managementu )&&(! NOWANY ( BKH_ZMAN Základy managementu ))&&(! SEMESTR ( 1 )))||((! BKH_ZMAN Základy managementu )&&(! NOWANY ( BKH_ZMAN Základy managementu )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl být student schopen zejména
- vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín
- popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého
- vysvětlit podstatu organizace
- popsat základní typy organizačních struktur
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur
- vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu
- vysvětlit podstatu plánování a rozhodování
- popsat organizační a procesní stránku rozhodování
- vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze
- aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh
- vysvětlit podstatu ovlivňování
- popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému
- vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování
- využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Vymezení všeobecného managementu
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Organizování I
 • 4. Organizování II
 • 5. Správa společností
 • 6. Řízení nadnárodních společností
 • 7. Competitive Intelligence
 • 8. Rozhodování I
 • 9. Rozhodování II
 • 10. Motivování I
 • 11. Motivování II
 • 12. Vedení
 • 13. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. 2. rozš. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice : vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxi, 211. ISBN 9788074004780. info
  doporučená literatura
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 9788071694229. info
 • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, konzultací a samostudia.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen ústní zkouškou.Předpokladem přistoupení ke zkoušce je zpracování 3 POT a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.