BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět Finanční účetnictví I navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem v základních kurzech fakulty. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 520 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/520, pouze zareg.: 535/520, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 525/520
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu si student osvojí: filosofii účetnictví, jeho základní principy, předpoklady a všeobecně uznávané zásady; používání základních metod účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních korporacích v České republice; analýzu jednoduchých hospodářských úloh, schopnost sestavit algoritmus účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- popsat a vysvětlit základní principy, předpoklady a zásady finančního účetnictví;
- používat základní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech v České republice;
- analyzovat jednoduché hospodářské jevy, sestavit postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření.
Osnova
 • 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví v České republice, obecné účetní zásady. 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy. 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, druhy nákladů a výnosů, výsledek hospodaření. Výkaz zisků a ztrát, jeho struktura, vazba na rozvahu. 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví. 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv. 6. Daně v účetnictví, struktura daní v České republice, účetní zachycení, vliv na výsledek hospodaření. 7. Metody odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisování, vliv na výsledek hospodaření, zachycení v účetnictví. 8. Rezervy a opravné položky v účetnictví, charakteristika, účetní a daňové hledisko, zachycení v účetnictví. 9. Finanční účty, charakteristika a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty. 10. Zásoby, charakteristika a způsob oceňování zásob. Základní účetní operace, způsob účtování A a B. Specifika účtování o zásobách vlastní produkce. 11. Dlouhodobý majetek, charakteristika, způsoby pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu životnosti. 12. Zúčtovací vztahy. Charakteristika, postupy účtování o pohledávkách a závazcích účetní jednotky (z obchodního styku, k zaměstnancům a společníkům).
  Studenti předmětu ve výuce využívají také možnosti webového portálu pravoesf.econ.muni.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Pro výuku předmětu Finanční účetnictví I byly inovovány interaktivní studijní texty a prezentace, a vytvořen seznam nejdůležitějších judikátů, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.). K samostudiu a k přípravě na semináře je určen studijní text Základy finančního účetnictví vydaný v roce 2016 a prezentace v Powerpointu. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Obchodní právo I, Korporátní právo a Pracovní právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení některých účetních případů v předmětu Finanční účetnictví I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 165 s. ISBN 978-80-210-9915-9. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, 191 stran. ISBN 9788073806125. info
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2024. 24. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2024, 1295 stran. ISBN 9788075544056. info
 • STEJSKALOVÁ, Irena. Finanční účetnictví pro manažery : s netradičně pojatými případovými studiemi. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 192 stran. ISBN 9788075527738. info
Výukové metody
Přednáška z teorie, na seminárních cvičeních účtování základních hospodářských operací typických pro obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování zjednodušených účetních výkazů.
Metody hodnocení
Kontrola studia v průběhu semestru, k účasti na zkoušce nutno splnit současně:
1. docházku na cvičení, tolerovány jsou maximálně tři neúčasti na cvičeních za semestr;
2. prezentaci příkladu u tabule podle pokynů vyučujícího na jednom ze seminárních cvičení;
3. absolvování dvou průběžných kontrolních testů minimálně na 17 bodů za každý test. Maximální bodové hodnocení každého kontrolního testu je 27 bodů, pro účast na zkoušce je nutno dosáhnout minimálně 17 bodů za každý test. Pokud tato třetí podmínka není splněna, je možné ji nahradit pouze úspěšným absolvováním opravného testu. Opravný test je připraven pro studenty všech studijních skupin společně obvykle v posledním týdnu výukového období. Otázky a příklady v opravném testu jsou zadávány z obsahu učiva celého semestru, bodové hodnocení opravného testu: dosažitelné maximum: 27 bodů, požadované minimum pro účast na zkoušce: 17 bodů.
Studenti, kteří předmět opakují, musí výše uvedené požadavky také znovu splnit.
Studenti, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí, kontaktují na začátku semestru vyučující/ho ze své seminární skupiny a po dohodě vypracují a zašlou mailem příklad, který nahradí prezentaci. Po návratu ze studijního pobytu kontaktují garantku předmětu a dohodnou se na termínu průběžných testů a zkoušky.
Závěrečná zkouška má formu písemného testu v délce 70 minut, zadání obsahuje kombinaci volby z variant, kratších teoretických otázek a především příkladů. Maximálně je z ní možné získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky je požadováno minimálně 19 bodů. Hodnotící stupnice je následující: 30 - 29 bodů A, 28 - 26 bodů B, 25 - 23 bodů C, 22 - 21 bodů D, 20 - 19 bodů E.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek a důvod k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/BPF_FIU1