BPH_ZMAN Základy managementu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_ZMAN/01: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 S310, P. Odehnalová
BPH_ZMAN/02: každý sudý pátek 8:00–9:50 P403, P. Pirožek
BPH_ZMAN/03: každý lichý pátek 8:00–9:50 P403, P. Pirožek
BPH_ZMAN/04: každý sudý pátek 8:00–9:50 P104, A. Šafrová Drášilová
BPH_ZMAN/05: každý lichý pátek 8:00–9:50 P104, A. Šafrová Drášilová
BPH_ZMAN/06: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 S310, P. Odehnalová
Předpoklady
(! BPH_MAN1 Management 1 )&&(! NOWANY ( BPH_MAN1 Management 1 ))&&(! FAKULTA ( ESF )|| OBOR ( FJHC ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 163/160, pouze zareg.: 3/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Jiné omezení: Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl: Kurz je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména
- vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín
- popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého
- vysvětlit podstatu organizace
- popsat základní typy organizačních struktur
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur
- vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu
- vysvětlit podstatu plánování a rozhodování
- popsat organizační a procesní stránku rozhodování
- vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze
- aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh
- vysvětlit podstatu ovlivňování
- popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému
- vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování
- využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Vymezení všeobecného managementu
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Organizování I
 • 4. Organizování II
 • 5. Správa společností
 • 6. Competitive Intelligence
 • 7. Rozhodování I
 • 8. Rozhodování II
 • 9. Rozhodování III
 • 10. Motivování I
 • 11. Motivování II
 • 12. Vedení
 • 13. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe.
 • Tématický plán seminářů : Prezentace a řešení případových studií.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. 2. rozš. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. info
  doporučená literatura
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 9788071694229. info
 • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace a řešení případových studií na seminářích, seminární práce.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v rámci seminářů. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPH_ZMAN