BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Holubová (cvičící)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Kopečková (cvičící)
Ing. Vojtěch Kuna (cvičící)
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ing. Jan Řezáč, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Iveta Štarhová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_ZVFS/01: St 12:50–14:30 P102, J. Řezáč
BPV_ZVFS/02: Pá 7:40–9:15 P312, J. Pejcal
BPV_ZVFS/03: St 13:45–15:20 P201, V. Kuna
BPV_ZVFS/04: Po 16:20–17:55 P103, J. Holubová
BPV_ZVFS/05: Po 7:40–9:15 P312, R. Jahoda
BPV_ZVFS/06: St 18:00–19:35 P104, I. Štarhová
Předpoklady
(! BPV_VEEK Veřejná ekonomie )&&(! BPV_APEC Public Economics )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby po absolvování student na základní úrovni chápal podobu, způsob fungování a financování veřejného sektoru. Předmět vychází ze základních ekonomických teorií aplikovatelných na veřejný sektor, pokračuje představením podoby a fungování veřejné správy včetně příslušných finančních toků mezi jejími jednotlivými složkami. Ekonomická teorie, která prochází předmětem je ilustrována hlavně na reáliích ČR. Po absolvování předmětu by měl být student schopen vysvětlit roli a funkce státu; příčiny existence veřejného sektoru; cíle a cenu současných veřejných politik a roli veřejné volby při jejich prosazování; popsat strukturu a funkci českých veřejných rozpočtů; chápat odlišnosti v postavení, funkci a financování regionálních samosprávných celků a současně by měl být schopen výše popsanou problematiku porovnat z historického a mezinárodního hlediska. Získané znalosti může student využít v případě zájmu o hlubší studium fungování a financování veřejného sektoru, zároveň mu ale i usnadní orientaci v dennodenních diskusích o funkci a roli státu a umožní mu lépe a snáze hodnotit dopady změn veřejných politik.
Osnova
 • 1) Veřejný sektor a jeho role ve smíšené ekonomice, příčiny existence veřejného sektoru
 • 2) Funkce veřejného sektoru, jeho rozsah VS a důvody selhávání
 • 3) Veřejná volba, veřejná politika
 • 4) Základní přehled o rozsahu a struktuře veřejných financí, rozpočtová soustava a proces
 • 5) Funkce veřejných financí, redistribuční složka veřejných financí
 • 6) Veřejné příjmy I, úvod do daňové teorie
 • 7) Veřejné příjmy II, správa daní
 • 8) Fiskální nerovnováha
 • 9) Reformy VS v zahraničí, trendy a specifika reforem zemí střední a východní Evropy
 • 10) Role a organizace ústřední správy
 • 11) Role a organizace územní správy
 • 12) Fiskální federalismus a mezinárodní finance
 • 13) E-government – zahraničí a ČR
Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
 • PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. info
  doporučená literatura
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou studentům vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů jsou diskuse studentů, v rámci kterých se studenti soustředí na specifický problém, který vysvětlí a zhodnotí. K předmětu existuje interaktivní osnova, kde student nalezne všechny potřebné informace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení studijních aktivit. Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy. Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu studenta na semináři. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů. V tomto případě je student hodnocen známkou "-" nebo "F" a předmět musí opakovat příští rok. Při hodnocení ústní zkoušky zohlední zkoušející průběžné hodnocení studijních aktivit studenta.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Student by měl sledovat interaktivní osnovu předmětu, která vždy poskytuje nejaktuálnější informace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPV_VEEK nebo BKV_VEEK nebo BPV_APEC.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.