MKF_MEZF Mezinárodní finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 10 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michala Moravcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michala Moravcová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 23. 9. 16:00–19:50 P104, So 22. 10. 12:00–17:50 P403
Předpoklady
! MKF_MEFI Mezinárodní finance
Makroekonomie, Statistika, Finanční manažment, Finanční trhy a investice, Analýza cenných papírů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými koncepty mezinárodních financí s prognózováním směnných kurzů, s problematikou týkající si finančního řízení nadnárodních společností a analýzou rizik mezinárodních finančních operací. Předmět je koncipován tak, aby se zabýval různými praktickými aspekty mezinárodních financí, včetně organizace devizových trhů, investičních rozhodnutí v mezinárodním kontextu, základních nástrojů a konceptů mezinárodního finančního řízení z pohledu rizik a výnosů. Pochopení devizových trhů a globálních kapitálových trhů (bankovnictví, dluhové a kapitálové trhy) je nezbytné pro provádění zdravého a efektivního řízení nadnárodní firmy z finančního hlediska. Nadnárodní korporace čelí na mezinárodních finančních trzích jak příležitostem, tak i různým rizikům, finanční řízení zahrnuje návrh technik hodnocení rizik a vhodných strategií k zajištění společnosti před skutečnými a potenciálními riziky pomocí různých typů finančních aktiv (jako jsou deriváty).

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět jednotlivým aspektům mezinárodních finančních vztahů,
- chápat měnové kurzy a operace na devizových trzích,
- rozumět základním pojmům z oblasti řízení rizik,
- provést analýzu finančních rizik,
- poskytnout návrhy a vybrat vhodné finanční nástroje (produkty) na zajištění finančních rizik,
- zhodnotit proces a systém řízení rizik,
- porovnat výsledky různých metod identifikace a analýzy rizik používaných při řízení rizik,
- navrhovat způsoby snižování/převodu trhového rizika prostřednictvím finančního trhu.
Osnova
 • 1. Úvod a přehled kurzu. Rozsah a prostředí mezinárodních financí. Charakteristika hlavních hráčů (nadnárodní korporace a mezinárodní finanční instituce).
 • 2. Devizové trhy: organizace a účastníci. Transakční kurzové riziko: definice, základní výpočty a možnosti zajištění. Organizace forwardového devizového trhu.
 • 3. Systémy směnných kurzů a související měnová rizika. Základní pojmy a rovnice pro výpočty směnného kurzu.
 • 4. Podmínky mezinárodní parity. Teorie parity úrokové sazby. Teorie parity kupní síly a reálné směnné kurzy. Fisherův efekt. Teorie očekávání.
 • 6. Spekulace a riziko na devizovém trhu. Řízení reálných devizových rizik. Transakční, ekonomické a transakční expozice vůči kolísání směnných kurzů.
 • 7. Stanovení a prognózování směnného kurzu. Prognostické techniky: technické a statistické analýzy.
 • 8. Přímé zahraniční investice. Mezinárodní dluhové a akciové financování. Dluhové nástroje a mezinárodní bankovní úvěry. Křížové obchodování.
 • 9. Mezinárodní kapitálové rozpočtování. Investiční rozhodování a oceňování mezinárodních projektů. Přeshraniční fúze a akvizice. Mezinárodní správa a řízení společností.
 • 10. Analýza rizik země. Politická a finanční rizika. Techniky pro hodnocení rizik země. Začlenění rizika do kapitálového rozpočtování.
 • 11. Řízení rizik a rozhodování o měnovém zajištění.
 • 12. Financování mezinárodního obchodu. Způsoby platby a financování obchodu. Agentury usnadňující mezinárodní obchod. Řízení pracovního kapitálu. Mezinárodní cash management a krátkodobé financování. Nadnárodní správa daní.
Literatura
  povinná literatura
 • BEKAERT, Geert a Robert J. HODRICK. International financial management. Second edition. Harlow: Pearson, 2014, 790 stran. ISBN 9781292021393. info
  doporučená literatura
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2020, 452 stran. ISBN 9788087865651. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů, které zahrnují diskusi a vyžadují aktivní účast. Semináře jsou určeny k získání praktických znalostí z oblasti mezinárodních financí.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti absolvovat písemnou zkoušku v průběhu zkouškového období, aktivně se účastnit seminářů a přednášek a odevzdat dva domácí úkoly: první domácího úkol (do konce 8. týdne) bude sestaven ze souboru problémů, které budou diskutovány na seminářích a druhým úkolem je měnová zpráva (do konce 13. týdne). Měnové zprávy analyzují a předpovídají směnné kurzy a jsou běžně připravovány a distribuovány investičními bankami klientům po celém světě. Každý student připraví 4stránkovou zprávu o konkrétní měně. Zpráva o investičních příležitostech obvykle obsahuje podrobné návrhy na alokaci portfolia do finančních nástrojů v konkrétní zemi spolu s možným řešeními finančních rizik. Návrhy by měly být rozumné a podpořené vhodnými argumenty. Každý student připraví 4stránkovou zprávu o konkrétní zemi. Studenti by měli používat kvalitativní a kvantitativní metody k podpoře závěrů na základě údajů z terminálu Thomson Reuters.

Níže je uvedena stupnice, která bude použita k vyhodnocení vašeho výkonu v kurzu Mezinárodní Finance:
- vypracování dvou úkolů (až 25 bodů za každý úkol),
- závěrečná zkouška/test (až 50 bodů).

Zkouška bude obsahovat témata z celého kurzu. Bez odevzdaní dvou úkolů se všemi náležitostmi nebude student připuštěn ke zkoušce. Aktivní účast na hodině znamená, že student aktivně sleduje, poslouchá a odpovídá na otázky v průběhu přednášky a semináře. Student se také v průběhu přednášky snaží řešit příklady a úlohy a prokazuje, že se látku naučil, zodpovězením souvisejících otázek. Kvalita participace (promyšlenost komentářů nebo otázek) je oceňována více než kvantita participace (frekvence připomínek/otázek).
Informace učitele
Konečné známky budou uděleny podle následující stupnice:
A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023.